De commissie LS

Langs deze weg wil de commissie Leden Service iets vertellen over onze activiteiten van dit jaar.

Wij hebben ons beziggehouden met opleidingen (4 oktober as. komt er een mededeling voor de leden met de aankondiging van de cursussen voor dit najaar), het organiseren van de praktijkdag en het openbare gedeelte van de ALV. Daarnaast is het resultaat van ons werk zichtbaar in deze nieuwsbrief in artikelen over de Bodembreed Academie en over de aanbestedingen van bodemonderzoeksdiensten.

Wat zich meer achter de schermen afspeelt is dat wij met enige regelmaat vragen van leden krijgen over allerlei onderwerpen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: de Leidraad Bodembescherming, Onderzoek asbest in depots en Problemen bij een aanbesteding. Na overleg met de commissieleden wordt er een antwoord richting de vraagsteller geformuleerd en onze ervaring is dat dit zeer goed wordt ontvangen. Op deze manier leren we van elkaar en kunnen problemen gedeeld worden. 

De vragen en de antwoorden hebben een zeer vertrouwelijk karakter en daarom is besloten om deze niet te delen met alle leden. Wel kan een vraag aanleiding zijn om een onderwerp meer op de agenda te zetten. Dit kan iets concreets zijn, zoals het organiseren van een cursus, maar ook een directe aanleiding om iets op de agenda van het bestuur te zetten.

Mocht u zelf ook met een vraag zitten die u aan de commissie Leden Service voor zou willen leggen, stuur dan een mail aan info@vvma.nl en Coby de Roos zal zorgen dat uw vraag vertrouwelijk wordt behandeld en op de juiste plaats terecht komt.

Tenslotte nog een voorbeeld van een vraag van een lid:
Eén van onze leden heeft een afwijzing ontvangen op een aanmelding voor mededinging naar een raamovereenkomst met een overheidsinstelling. Hij weet zeker dat alle vereiste documenten zijn toegevoegd (conform een eigen checklist) en werkt al meerdere jaren voor deze overheidsinstelling. Toch heeft hij een afwijzing ontvangen vanwege het feit dat de 2 vereiste referenties ontbreken.

Enige manier om in verweer te komen is het aanspannen van een kort geding en als dat gewonnen wordt, mag er deelgenomen worden aan een loting. De kosten van een kort geding wegen niet op tegen de te behalen marge en dan moet wel eerst nog ingeloot worden. Daarnaast moet binnen 10 kalenderdagen, dus voor 2 mei, een kort geding aangespannen zijn. De advocaat van de het bedrijf schat de kosten in tussen € 7.500 en € 10.000 en met aflevering van de afwijzing op 23 april, 2 weekeinden en Koninginnedag is deze termijn, volgens de advocaat, niet haalbaar. De overheidsinstelling maakt het dus in feite onmogelijk om bezwaar aan te tekenen.

De vraag is of jullie ooit een dergelijke zaak hebben meegemaakt, of de overheidsinstelling zo maar als enige beroepsmogelijkheid een kort geding mag geven en of er nog alternatieve stappen zijn die genomen kunnen worden.