Uit het Lab

In deze nieuwsbrief gaan we kort in op een rapport van UDM adviesbureau naar de betrouwbaarheid van meetwaarden van milieulaboratoria, uitgebracht in januari 2010. In dit UDM-rapport zijn de AP-04 analyseresultaten, afkomstig van vier verschillende laboratoria, met elkaar vergeleken. De resultaten zijn vervolgens getoetst conform het Besluit bodemkwaliteit. Doel van dit beperkte vergelijkend onderzoek was om inzicht te krijgen in de spreiding betrouwbaarheid) van meetwaarden binnen en tussen laboratoria. De resultaten zijn aanleiding voor vervolgacties op verschillende fronten.

In het UDM-onderzoek zijn 4 monsters van 1 partij grond, naar 4 verschillende laboratoria gestuurd voor een AP-04 onderzoek. Op basis van de analysecertificaten heeft UDM geconcludeerd dat er aanzienlijke verschillen zijn in meetwaarden tussen de laboratoria. Met name voor de analyse minerale olie lijken er significante verschillen te zijn. Nadere beoordeling van de resultaten laat zien, dat de geconstateerde verschillen vallen binnen de in de keten van BRL's en Accreditatieprogramma's toegestane spreidingen. De verschillen in enkele meetwaarden zijn in dit onderzoek echter wel dusdanig groot dat er bij toetsing niet bij alle laboratoria dezelfde klasse wordt toegekend. Het is duidelijk dat dit een ongewenste situatie is die nader onderzocht dient te worden. Omdat het hier niet gaat om een incident of over een discussie over individuele analyseresultaten, maar ook meer over normstelling, standaardisatie, gebruik van protocollen en kwaliteitsborging is het rapport gestuurd aan verschillende betrokkenen in de bodemketen, waaronder Fenelab, SIKB, VKB, VVMA, VROM en SenterNovem Bodem+.

De branche organisatie van laboratoria "Fenelab" heeft het rapport zeer serieus genomen en heeft de afgelopen 2 maanden met alle betrokken partijen inhoudelijk overleg gevoerd. Alle partijen zijn het er over eens dat het in deze kwestie niet gaat om "goede en foute" laboratoria, maar dat de aandacht moet gaan naar zaken zoals afstemming en verbetering binnen de gehele bodemketen. Zo is een betere afstemming van de meetonzekerheden van methoden en de normstelling gewenst en is een verbetering van de bepaling van minerale olie nodig. Bovendien moeten gesignaleerde gedragingen, waarbij monsters aan diverse laboratoria worden aangeboden en alleen de meest gunstige resultaten worden gebruikt kortweg "shoppen", voorkomen worden. De vertegenwoordigers van Fenelab, VROM, SIKB en UDM hebben hierover vruchtbaar overleg gehad waarbij concrete acties zijn geformuleerd voor zowel op korte als langere termijn.