Cursus: geohydrologie voor bodemadviseurs

Tijdens de cursus wordt ingegaan op algemene aspecten van geohydrologie, waarbij termen en begrippen worden toegelicht. Daarnaast worden de meer specifieke geohydrologische onderwerpen en verontreinigd grondwater, waarmee een geohydroloog of adviseur bodem in zijn/haar dagelijkse werk te maken kan krijgen behandeld.

Inhoud
Deel 1

  1. Water in de onverzadigde zone (bodem als 3-fasig systeem, porositeit, zand, klei, veen, infiltratie, capillaire werking, schijngrondwaterspiegel, onverzadigde doorlatendheid).
  2. Water in de verzadigde zone (stijghoogte, verzadigde doorlatendheid, grondwatertrappen, GHG, GLG, reductiezone, grondwaterstroming, infiltratie, wet van Darcy).
  3. Algemene geohydrologie (geohydrologische eenheden (watervoerend pakket, scheidende laag, aquifer, isohyps), relevante bodemparameters (doorlatendheid, weerstand, stijghoogte), kwel, infiltratie, grondwaterbeschermingsgebied, 25-jaars zone).
  4. Grondwater en bodemverontreiniging: processen die een rol spelen bij beweging van verontreinigende stoffen via het grondwater (convectief transport, retardatie, diffusie, dispersie, adsorptie, desorptie, drijflagen, afbraak, dichtheidsstroming, mobiel/immobiel).

Deel 2

  1. Schoon grondwater in projecten. Bepaling relevante parameters (K, c, D, GHG, GLG) uit literatuur-, veld- en laboratoriumonderzoek. Bemalingsadviezen (ontwerp bemalingssysteem, berekeningen onttrekkingsdebiet, bepalen effecten grondwateronttrekking op omgeving). Stedelijk waterbeheer/ watertoets. Geohydrologisch onderzoek: veld- en laboratoriumonderzoek (infiltratieproeven in (on)verzadigde zone)), infiltratieberekeningen, advies infiltratiemogelijkheden / afkoppelen
  2. Grondwaterverontreinigingen in projecten: aandachtspunten bij nader onderzoek (verspreidingsgedrag van verontreinigingen in de bodem -> afstemmen onderzoeksplan (voorbeeld grondwaterverontreinigingen met VOCl, MO/BTEX en zware metalen), Sanscrit verspreidingsrisico saneringsonderzoek en saneringsplan, ontwerp saneringssystemen (ROSA, grondwateronttrekking, in-situ sanering, microbiële afbraak, infiltratie, berekeningen), aandachtspunten/valkuilen.
  3. Modellering grondwaterstroming en verspreiding grondwaterverontreinigingen (voorspelling pluimontwikkeling in tijd en ruimte, stabiele eindsituatie, ouderdomsbepaling, chloride-index), grondwatermodellen (STOTRA, Modflow, Microfem).
  4. Geohydrologische aspecten met betrekking tot warmte- en koude opslag (WKO).
 
Docent
De cursus wordt gegeven door Rob Haenen. Rob heeft Geofysica (universiteit Utrecht) en Geohydrologie (universiteit Amsterdam) gestudeerd en is sinds 1991 werkzaam in de milieuadvieswereld. Naast projecten op het gebied van bodemonderzoek en –sanering heeft Rob zich gespecialiseerd op geohydrologie in relatie tot milieu- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Het zwaartepunt ligt hierbij op modellering, onderzoek en advies bij enerzijds grootschalige grondwaterverontreinigingen (b.v. VOCl-pluimen) en anderzijds "schoon" grondwater (bemalingsadviezen, projecten met betrekking tot ondergrondse energieopslag en waterhuishoudkundige onderzoeken met betrekking tot watertoetsen).
Momenteel is Rob werkzaam als senior geohydroloog bij Envita, een ingenieursbureau voor ruimtelijke ontwikkeling, bodem, water & milieu met vestigingen in Almelo en Nijmegen.
 
Doelgroep
MBO-ers / HBO-ers die meer algemene geohydrologische achtergrondinformatie willen, die het gedrag van grondwater met eventueel daarin opgeloste verontreinigingen willen begrijpen en die direct toepasbare kennis willen opdoen, die ze bij hun dagelijkse (advies)werkzaamheden kunnen gebruiken.
 
Kosten
De investering voor deelname aan de cursus bedraagt € 300,- per cursist voor leden van de VVMA.
De investering voor niet VVMA-leden bedraagt € 600,-. De kosten voor de lunch zijn inbegrepen.
 
Het minimum aantal deelnemers is 8.
Het maximum aantal deelnemers is 20.
 
Data en locatie
De cursus wordt gegeven op vrijdag hele dag (9:00-17:00)
De cursus wordt gegeven bij:
 
BOOT organiserend ingenieursburo
Plesmanstraat 5, 3905 KZ Veenendaal
 
Nieuwe cursusdata: afhankelijk van animo nader vast te stellen.
 
Inschrijven
U kunt u voor deze cursus inschrijven door een mail te sturen naar info@vvma.nl. Hierbij dient het volgende te worden aangegeven: naam en adresgegevens van de deelnemer(s).
Daarnaast kunt u aangeven naar welke datum uw eventuele voorkeur uitgaat.
 
Overige voorwaarden
De deelnemers van de cursus ontvangen na afloop een bewijs van deelname.
Betaling dient te geschieden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang wordt 50% en binnen één week wordt 100%
van de cursuskosten in rekening gebracht.