Nieuws

Veldwerkersregeling per 1 april 2018 van kracht

1 maart 2018 - Sinds 2014 bevat bijlage C in de Regeling bodemkwaliteit een voetnoot die de inzet van niet-geregistreerde medewerkers beperkt bij monsterneming bij partijkeuringen (AS en BRL SIKB 1000), veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (AS en BRL SIKB 2000) en milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg (BRL SIKB 6000). De VVMA was van mening dat de voetnoot belemmeringen opwierp voor een goede bedrijfsvoering en een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Lees meer.

Vaststellen gewijzigde examenregeling milieukundig begeleider

1 maart 2018 - Om het kennisniveau van nieuw in te treden milieukundig begeleiders te toetsen en hiermee de toetreding van nieuwe milieukundigen te bevorderen is het sinds enkele jaren mogelijk om het praktijkexamen “Milieukundige begeleider” af te leggen. In december is het examenreglement op een aantal punten aangepast en door het Centraal College van Deskundigen bodembeheer vastgesteld. Lees meer.

Mogelijkheden voor het hanteren van een kwaliteitssysteem 'Light'

1 maart 2018 - Na het tot stand komen van de Kwalibo regelgeving is er vanuit de schemabeheerders en SIKB altijd aangestuurd op een ISO 9001 systeemcertificering waaronder de diverse SIKB schema's werden gehangen. De SIKB BRL's verwezen hierbij naar een ISO 9001 certificering of vergelijkbaar systeem. De "verplichte koppeling met ISO 9001" vervalt nu het CCvD SIKB heeft ingestemd met de notitie KMS Light voor de nieuwe versies van de SIKB-BRL-en 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500 en 11000. Lees meer.

Wijziging Rbk per 1 april 2018

1 maart 2018 - Na circa anderhalf jaar worden per 1 april 2018 een groot aantal wijzigingen in de Rbk doorgevoerd. Helaas is het niet mogelijk gebleken om deze wijzigingen ook door de Raad van Accreditatie te laten beoordelen, maar in goed overleg met het ministerie van I&W, Bodem+ en de Raad voor Accreditatie. is afgesproken dat alle nieuwe versies van de schema's toch per 1 april 2018 in de wijziging van de Rbk worden opgenomen. Lees meer.

Enige woorden van de voorzitter

1 maart 2018 - Met de op handen zijnde wijziging van de Regeling bodemkwaliteit zijn er achter de schermen bergen werk verzet om alles maar op tijd bij de Raad van Accreditatie (RvA) en het ministerie van I&W aan te leveren. Tientallen documenten moesten immers worden gewijzigd en het is bovendien nog maar de vraag of en wanneer er weer een nieuwe wijziging kan worden doorgevoerd. Lees meer.

CROW 400 van kracht

21 september 2017 - Op 19 juni jl. is de CROW gepubliceerd. De nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheid- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Deze publicatie is een samenvoeging van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307). Lees meer.

VVMA dient drie bodemsignalen in

21 september 2017 - De uitspraak van de Raad van State (RvS) van 16 november 2016 inzake het onderzoeken van asbest bij puin in de bodem, was voor de VVMA aanleiding tot het indienen van drie bodemsignalen bij IL&T. Uit een enquête onder de VVMA leden is gebleken dat in 50% van de gevallen, opdrachtgevers het adviesbureau verzoeken om onderzoek naar asbest in puinhoudende bodem achterwege te laten. In 50% van de situaties blijkt de opdrachtgever een overheidsinstantie te zijn. Lees meer.

Nieuwe veldwerkregeling in Rbk

21 september 2017 - In januari 2014 werden we onaangenaam verrast door een bericht van het ministerie van I&M dat het per direct niet meer was toegestaan om erkende veldmedewerkers te laten assisteren door medewerkers zonder erkenning. De mogelijkheden die hiervoor vanuit de BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000 werden geboden, zijn vervolgens vanuit een aanpassing in de Regeling Bodemkwaliteit teniet gedaan. Lees meer.

Terugblik op de algemene ledenbijeenkomst van 27 juni 2017

21 september 2017 - Voor de algemene ledenbijeenkomst van 27 juni jl. waren we weer eens bij één van de VVMA leden te gast. Ingenieursbureau BOOT ontving de VVMA leden in haar fonkelnieuwe ‘Grand Café Circulair’. In deze multifunctionele ruimte waanden wij ons in Oost Europese sferen en was het voor de grote groep aanwezigen prima vertoeven. Lees meer.