Cursus NEN 5707

In februari 2013 organiseert de VVMA weer een cursus over hoe om te gaan met de NEN 5707.In de praktijk blijkt dat, uitgaande van dezelfde input, de manier waarop er gerapporteerd wordt nogal uiteenloopt. De VVMA hecht er belang aan dat rapportages van onze leden een bepaald kwaliteitsniveau hebben en daarom is deze cursus in samenwerking met TNO samengesteld. Tijdens de cursus wordt specifiek ingegaan op de wijzigingen in de binnenkort te verwachten aangepaste norm. Diverse leden van de VVMA hebben deze cursus al gevolgd; hieronder volgen een paar reacties van de deelnemende bedrijven:

De cursus is als zinvol ervaren. Hoewel de NEN 5707 wordt geupdate, zal voorlopig nog met de oude versie gewerkt moeten worden. Doordat de meeste deelnemers ervaring hadden met asbest in bodemonderzoeken, kon ook daadwerkelijk op de inhoud worden ingegaan, alsmede waarop en wat gemotiveerd afwijken is. Als positief ervaren is dat de inhoud nader werd toegelicht en toegepast aan de hand van een tweetal cases, waarbij veel interactie plaatsvond tussen de deelnemers. Een tweetal medewerkers van BOOT organiserend ingenieursburo bv.

Ten kantore van NIPA in Oss een informatiebijeenkomst bijgewoond over de asbestnorm NEN 5707. Spreker was iemand van TNO, die destijds ook had meegewerkt aan de opstelling van de desbetreffende NEN. Door zijn directe betrokkenheid was hij uitstekend op de hoogte van de inhoud van de NEN en wat nog belangrijker was: hij stond open voor relativerende opmerkingen. Hij gaf aan dat het hoog tijd is om deze NEN te herzien en dat is een gevoel dat ook bij ons al veel langer leeft. Al met al een inspirerende bijeenkomst!!! Gert Jan Meijers, bedrijfsleider Arnicon B.V.

De door mij bijgewoonde informatiemiddag over de NEN 5707 in Oss was een verhelderende bijeenkomst. Een punt dat genoemd kan worden is dat je altijd gemotiveerd van de NEN 5707 mag afwijken. Verder werd aangegeven dat het altijd beter is als bij een verkennend onderzoek wel analyses worden uitgevoerd. Peter Tromp van TNO kan de kennis van elke adviseur op het gebied van asbest in bodemonderzoek verhogen, zodanig dat dit in de praktijk gelijk toepasbaar is! Remko Backer, Projectleider Arnicon B.V.

De cursus bestaat uit een deel theorie: - inleiding in asbestnormen (NEN 5707, NEN 5897 en NTA 5725) - relatie asbestnormen en andere bodemnormen (NEN 5725, NEN5740) - onderzoekstrategieën - laboratoriumanalyse - interpretatie resultaten - beoordeling risico's (milieuhygiënisch saneringscriterium)Daarnaast zal met behulp van een aantal praktijkvoorbeelden (cases) geoefend worden met het opzetten van onderzoekstrategieën en interpretatie van resultaten. Uiteraard zal in de cursus ruim aandacht worden besteedt aan de wijzigingen die in de nieuwe versie van de NEN 5707 worden opgenomen.

Docent Dhr. P.C. Tromp van TNO.

Kosten De kosten voor leden bedragen € 175,= per deelnemer. Niet leden betalen € 350,= per deelnemer. Minimaal aantal deelnemers is 12. Het maximum aantal deelnemers is 20. 

Data en locatie De cursusduur is een halve dag (12:30–17:00). De cursus wordt gegeven bij: TNO Bouw en Ondergrond Princetonplein 9 3584 CC Utrecht 

Nieuwe cursusdata: afhankelijk van animo nader vast te stellen.

Inschrijven U kunt zich voor deze cursus inschrijven door een mail te sturen naar: info@vvma.nl. Hierbij dient het volgende te worden aangegeven: naam en adresgegevens van de deelnemer(s).Daarnaast dient u op te geven naar welke datum de voorkeur uitgaat. 

Overige voorwaarden De deelnemers van de cursus ontvangen na afloop een bewijs van deelname. Betaling dient te geschieden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang wordt 50% en binnen één week wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht.