Wijziging NEN 5707 (door Marco v.d. Sande, Acorius Advies B.V.)

- door Marco v.d. Sande, Acorius Advies B.V.

Eind 2011 heeft NEN de VVMA gevraagd of er interesse is om de asbestnormen voor bodem, baggerspecie, waterbodem, bouw- en sloopafval en recycling granulaat te actualiseren. Tijdens de VVMA cursus NEN 5707 is gebleken dat er bijna 10 jaar na het verschijnen van deze norm nog steeds veel onduidelijkheid is. Daarnaast zijn inhoudelijk ook onvolkomenheden ten opzichte van andere normen en protocollen geconstateerd. Een herziening van NEN 5707, NTA 5727 en NEN 5897 lijkt dan ook gerechtvaardigd. Namens de VVMA hebben inmiddels twee mensen in de werkgroep zitting genomen.

De herziening betreft de volgende normen:

  • NEN 5707:2003 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem
  • NTA 5727:2004 Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie
  • NEN 5897:2005 Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat

Uit de inventarisatie is gebleken dat de normen aanpassing behoeven op de volgende punten:

  • aansluiting bij het vigerende beleid;
  • aansluiting bij de door NEN gepubliceerde normen;
  • aansluiting bij de huidige stand der techniek op basis van de ervaring die is opgedaan in de afgelopen jaren;
  • aansluiting bij vigerende protocollen;
  • aansluiting bij praktijksituaties;
  • afstemming met de Arbowetgeving.

De projectgroep is in februari 2012 voor het eerst bijeen geweest. Hierbij zijn met name veel praktijkpunten naar voren gebracht die in de nieuwe norm dienen te worden verduidelijkt. Met een goede vertegenwoordiging met praktijkmensen vanuit de VVMA wordt gestreefd naar een heldere en praktische norm die de uitvoering moet verbeteren. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 13 maart 2012.