BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies?

In 2005 is middels de BRL 5000 reeds een voorzet gedaan tot het borgen van advies. Deze BRL is destijds aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) SIKB voorgelegd, waarbij is vastgesteld dat deze onvoldoende was uitgewerkt om te kunnen vrijgeven voor algemene kritiek. Vanuit de wens om de huidige certificeringstructuur te vereenvoudigen is enkele jaren geleden gestart met een “strategiegroep” die is samengesteld uit leden van het CCvD, met als doel de mogelijkheden van een integrale systeem BRL te onderzoeken. Namens de VVMA heeft Jurgen Pijpker in deze strategiegroep zitting genomen. 

Wat is mooier dan deze twee initiatieven te verenigen? Met een vereenvoudigde systeemcertificering tevens de kritiek dat “we het belangrijkste niet hebben gecertificeerd” wegnemen? Het lijkt een mooi streven, maar de praktijk blijkt inmiddels weerbarstiger.

Waarover is inmiddels instemming vanuit het CCvD?

  • Er komt een systeemcertificering waarin de BRL 1000, 2000 en 6000 zijn samengevoegd tot één BRL 15000;
  • Bedrijven met minder dan 5 fte bodemgerelateerde werkzaamheden hoeven geen verplichte ISO 9001 certificering meer in stand te houden en kunnen dit vanuit aanvullende voorschriften in de BRL 15000 regelen;
  • De externe auditfrequentie zal worden teruggebracht, waarbij de aandacht en het niveau van interne audits zal worden vergroot.

Over bovengenoemde zaken zal ook vanuit de VVMA geen discussie zijn. Wat staat een BRL 15000 dan nog in de weg? Tijdens het CCvD van 9 februari jl. bleek over de volgende punten nog geen overeenstemming te zijn:

  1. alleen audit op BRL, of audit op BRL plus werkvoorschriften (opgenomen in de protocollen)?
  2. certificatie op het niveau van werkvelden (niveau monsterneming, veldwerk, advies, milieukundige begeleiding, protocollen zijn dan alleen referentie), of op het niveau van protocollen? (naleving protocollen is dan onderdeel van de audits)
  3. certificeerbaar maken van advies. Advies over grondstromen hoort daarbij, omdat de documenten waarin dat type advies wordt weergegeven fungeren als wettelijk bewijsmiddel.

Als branche staan we voor een aantal principiële besluiten. Vandaar dat is besloten om de huidige concept BRL eerst als voorontwerp voor te leggen aan de achterban van de leden van het CCvD. Daarnaast zal een advies aan het ministerie I&M worden gegeven en zal de Raad van Accreditatie om een beoordeling van de concept BRL worden gevraagd.

Binnenkort zullen VVMA en VKB gezamenlijk een bijeenkomst organiseren waarin de concept BRL en de discussiepunten met de leden worden besproken. Nog steeds geen BRL dus, maar we komen wel steeds een stukje verder. Uiteindelijk gaat ook de VVMA nog steeds voor het motto: eenvoudiger en beter! Wordt vervolgd…..