Verbeterplan BbK

Op 25 oktober 2011 is in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht de aftrap gegeven van het “Verbetertraject Besluit bodemkwaliteit”. Door de voorzitter van het implementatieteam, Mari van Dreumel van het Ministerie I&M is teruggeblikt op de evaluatie van het Bbk en de verbeteropgave die daar uit volgt. Vervolgens zijn vier taskforces voor een eerste overleg aan de slag gegaan. Een gezamenlijke bodemkoepel van de VVMA, VKB en NL-Ingenieurs heeft getracht om deelname in iedere taskforce te realiseren. VVMA voorzitter Jurgen Pijpker heeft zitting genomen in de Taskforce “Verbeteren Uitvoering”. De voorzitter van deze Taskforce is Ad Bonneur (VKB). Door deelname aan het verbetertraject Besluit Bodemkwaliteit hoopt de VVMA via een actieve inbreng daadwerkelijke kwaliteitsverbetering te realiseren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het creëren van draagvlak voor de nieuwe integrale beoordelingsrichtlijn voor bodemonderzoek en bodemadvies. Uitgangspunt hierbij is een gelijk speelveld voor adviesbureaus, controlerende overheid en (deskundige) opdrachtgevers.

De leden van de Taskforce “Verbeteren Uitvoering” zijn op 11 november weer bij elkaar geweest en de volgende bijeenkomst is 6 december a.s.