Geslaagd VVMA Congres: Werken in een (ver)ander(d)e wereld

Op 27 april jl. is het tweede VVMA Congres gehouden. Diverse gastsprekers en panelleden vanuit onder andere het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, SIKB, VKB en NL-ingenieurs, hebben hun medewerking aan het congres verleend.

Met ruim 70 bezoekers bleek er voldoende animo voor diverse voordrachten en een paneldiscussie over nieuwe kansen en uitdagingen voor de toekomst van onze bodembranche. Centraal stonden de volgende thema's:
1. Werken in een (ver)ander(d)e wereld
2. Positioneren in een (ver)ander(d)e wereld
3. Meerwaarde van een georganiseerde bodembranche (paneldiscussie)
4. Eenvoudiger en beter (naar één integrale BRL voor bodemonderzoek en bodemadvies)

Nadat een benchmark vanuit de leden van de VVMA heeft aangetoond dat er voor vrijwel alle deelnemende bedrijven sprake is van een krimp in omzet en resultaat, was het positief om te zien dat er naast onze traditionele bodemgerelateerde producten ook nog volop andere mogelijkheden zijn.

Uit de paneldiscussie is gebleken dat vrijwel alle deelnemende partijen vinden dat de huidige certificeringregelingen hebben bijgedragen aan uniformering van onze werkzaamheden. Wel overheerst de mening dat er teveel zaken te stringent in protocollen zijn vastgelegd. Vanuit de sterke versnippering in het aantal BRL's en protocollen is een gezonde bedrijfsvoering voor de kleinere adviesbureaus erg lastig geworden. In veel gevallen wordt voor specifieke protocollen de onderhoudseis van het minimaal gestelde aantal onderzoeken niet gehaald.

De komst van één nieuwe BRL voor bodemonderzoek en bodemadvies wordt toegejuicht, mits dit tot vereenvoudiging gaat leiden. Over de borging van advies zijn de meningen sterk verdeeld. Vanuit de overheid heerst de stellige mening dat dit feitelijk het belangrijkste aspect van ons product is en dat juist dit aspect zou moeten worden geborgd. Het bedrijfsleven is echter van mening dat de huidige ISO 9001 certificering al veel zaken vastlegt en dat de bodembranche er ook iets voor moet terugkrijgen. Hierbij wordt certificering bij de overheid als belangrijkste punt genoemd.

Verder heerst de stellige mening dat de koppeling met Kwalibo te veel is doorgeschoten. Op dit moment heerst bij de handhavende overheid de mening dat een afwijking op de BRL's of protocollen een overtreding van de wet betreft. Dit creëert een onwerkbare situatie omdat het certificeringspoor nooit als wetgeving is bedoeld. Bij afwijkingen zou het kwaliteitsysteem juist een mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering moeten bieden. De huidige sancties vanuit de inspecties leiden vaak tot averechtse effecten, waardoor het draagvlak voor verdere kwaliteitsborging afneemt. Een duidelijke handhavingvisie op hoofdlijnen zou deze situatie enorm verbeteren.

Voordrachten tijdens het congres:
Inleiding door voorzitter Jurgen Pijpker
Opening door Theo Edelman
Werken in een (ver)ander(d)e wereld door Martine de Vaan
Haal meer uit aanbestedingen door Luuk van Kreij
Meer omzet door integrale advisering door Paul Kuipers en Eric Hol
Bodemenergie en grondwaterverontreiniging door Hans Slenders
Samen staan we sterk! door Eddy van Eeden

De voordrachten zijn voor leden hier te downloaden.