Algemene Leden Bijeenkomst, 27 september 2011, thema handhaving

Direct na de zomerperiode zal de tweede Algemene Leden Bijeenkomst van dit jaar worden gehouden. In deze bijeenkomst zal het financiële beleid van de vereniging worden toegelicht. Centraal hierbij staan de achterblijvende ledengroei en het gebrek aan middelen dat hierdoor ontstaat. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat slechts 25% van de gecertificeerde bedrijven zich bij een branchevereniging heeft aangesloten. Door de geringe organisatiegraad van onze branche ontbreekt het draagvlak en de middelen om daadwerkelijk tot veranderingen te komen. De leden wordt nadrukkelijk gevraagd om collega's in hun netwerk te benaderen om lid van de VVMA te worden.

Als gastspreker zal de heer W. Scheltema van de Arbeidsinspectie ingaan op het werken in en met verontreinigde grond. De Arbeidsinspectie heeft het afgelopen voorjaar sterk ingezet op het handhaven van de veiligheidsregels bij het werken in verontreinigde grond. Hierbij is met name gekeken naar de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de aannemer en het adviesbureau. Niet alleen saneringslocaties werden bezocht, maar met name ook infrastructurele werken. Uitgangspunt hierbij is dat bij het werken in verontreinigde grond geen onderscheid gemaakt kan worden tussen saneringslocaties en infrastructurele locaties. In veel gevallen bleek er geen sprake van een gedegen vooronderzoek te zijn, waardoor men feitelijk niet wist of er aanvullende veiligheidsvoorzieningen nodig waren. Deze presentatie is zowel voor de ondernemer als voor de adviseur/projectleider een must! Uiteraard kan er voorafgaand aan de vergadering weer (tegen een geringe vergoeding) gezamenlijk worden gegeten (opgave via: info@vvma.nl).