Nieuwe BRL Bodemonderzoek en Bodemadvies

De VVMA pleit al jaren voor een eenvoudiger opzet van de huidige certificeringstructuur voor bodemonderzoek, partijkeuringen en milieukundig begeleiden. Tijdens diverse overleggen met SIKB, VKB, AgentschapNL en SKB is er steeds weer op gehamerd dat de huidige certificeringkerstboom met haar vele protocollen en een verplichte koppeling met de ISO 9001, voor veel van onze leden een onevenredige belasting in tijd en middelen geeft. Ook binnen SIKB en VKB werd de laatste jaren de roep om één integrale beoordelingsrichtlijn voor Bodemonderzoek en Advies steeds luider.

Gezamenlijk is dan ook een voorstel gedaan om tot een dergelijke BRL te komen. In de nieuwe BRL Bodemonderzoek en Bodemadvies worden de beoordelingsrichtlijnen 1000, 2000 en 6000 tot één systeem BRL geïntegreerd. Tevens worden de advieswerkzaamheden geborgd, waarmee de beoogde BRL 5000 zal komen te vervallen.

Na een verkenning die al via deze site is gepubliceerd, wordt op dit moment gewerkt aan de definitieve invulling van de beoordelingsrichtlijn. Hierbij worden vooralsnog de huidige protocollen gehandhaafd, waarbij echter wel het streven is om ook op dit punt tot een vereenvoudigingslag te komen. In de nieuwe BRL zal meer nadruk worden gelegd op interne audits. Deze worden door gekwalificeerde projectonafhankelijke auditoren verricht. Deze auditoren kunnen ook bij derden worden ingehuurd. Het aantal externe audits kan hiermee afnemen. De nieuwe BRL Bodemonderzoek en Bodemadvies zal naar verwachting nog voor de zomer aan het Centraal College van Deskundigen van het SIKB worden voorgelegd. Deze zal de BRL vervolgens voor inspraak ter visie leggen, waarna deze mogelijk in december 2011 van kracht zal worden. Met betrekking tot de invoering van de BRL zal uiteraard een overgangstermijn worden gehanteerd.