Uit het lab - bijdrage van Dhr. R. Otten, Omegam Laboratorium

Bijdrage van Dhr. R. Otten, Omegam Laboratorium
Het eerste kwartaal van 2011 staat voor de laboratoria in het teken van revisies van documenten voor de uitvoering van nationaal laboratoriumonderzoek. Zowel de accreditatie-programma's AS3000 en AP04 als de standaard RAW bepalingen zijn doorgelicht en waar nodig geactualiseerd en aangepast aan nationale wetgeving en de nieuwste inzichten en technieken.

In januari zijn tijdens InfraTech 2011 al de nieuwe standaard RAW bepalingen gepresenteerd. Vanaf oktober 2010 liggen de documenten AS3000 en AP04 ter kritiek. In februari 2011 stelt het accreditatiecollege Bodembeheer de nieuwste versies van de documenten AS3000 "Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek" en AP04 "Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen" vast. Veel van de wijzigingen zijn alleen voor de laboratoria van belang, maar enkele wijzigingen hebben ook gevolgen voor de advieswereld.

De adviesmarkt zal met name de aanpassingen van de AS3000 documenten voor waterbodemonderzoek als positief ervaren. De rapportagegrenzen van de oude versies van AS3000 leverden veel klachten en problemen op. Op basis van rapportagegrenzen van deze versies werden schone waterbodemmonsters door adviesbureaus bij de beoordeling regelmatig ten onrechte als verontreinigd verklaard. Voor Rijkswaterstaat en de meeste waterschappen was deze situatie al langer onacceptabel. Vooruitlopend op de nieuwe versies van AS3000 besloot RWS al in 2010 dat 'lijst A' (verlaagde rapportagegrenzen waterbodemonderzoeken) voor RWS en haar onderaannemers leidend was.

Bij het vaststellen van de nieuwe AS3000 documenten zullen alle AS3000 erkende laboratoria komend jaar de lage rapportagegrenzen voor waterbodem gaan hanteren. Vraag uw laboratorium bij twijfel voor alle zekerheid naar 'lijst A'.

Een laboratorium dat straks toch een 'verhoogde rapportagegrens' op het analysecertificaat van een AS3000 onderzoek plaatst, moet daarbij volgens de nieuwste versies van AS3000 middels een opmerking op het certificaat verklaren waarom de rapportagegrens is verhoogd.

Een mogelijke oorzaak kan een sterk verlaagde droogrest zijn. De laboratoria, verenigd in Fenelab, willen nog graag met de advieswereld in gesprek over de teksten van op een analysecertificaat te plaatsen opmerkingen.

De aanpassingen van AP04 en de standaard RAW laboratoriumbepalingen hebben enkele kleine gevolgen voor de advieswereld. Zo is de nummering van proeven in de standaard RAW 2010 gewijzigd. Bij opdrachtverstrekking voor een RAW proef dient u daarom aan te geven of dit het proefnummer van RAW 2010 of van eerdere RAW standaarden betreft. Om misverstanden te voorkomen, adviseren we u om de komende periode naast het nummer van de RAW proef ook de beschrijving door te geven.