Sanctiestrategie Kwalibo

Per 7 december is de sanctiestrategie Kwalibo door de inspecties VI en IVW vastgesteld. Deze sanctiestrategie heeft als doelstellingen om een richtlijn te bieden voor het optreden na constatering van overtredingen van verplichtingen die bij of krachtens hoofdstuk 2 van het Besluit Bodemkwaliteit zijn gesteld. Ook wordt beoogd om de uniformiteit en eenduidigheid bij het handhaven te bevorderen.

De sanctiestrategie heeft alleen betrekking op de inzet van een interventiemiddel na een geconstateerde overtreding van een wettelijke verplichting die bij of krachtens hoofdstuk 2 van het Besluit Bodemkwaliteit is gesteld. Het stuk gaat dus niet over de handhaving van andere hoofdstukken van het Besluit Bodemkwaliteit en gaat ook niet over de fase die aan de inzet van een interventiemiddel voorafgaat, te weten de validatie van bodemsignalen en toezicht/controle door inspectiemedewerkers.

Omdat de VI en de IVW voor de handhaving van het Bbk samenwerken met hun handhavingpartners is deze sanctiestrategie afgestemd met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en is een conceptversie voorgelegd aan de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven

De VVMA heeft deelgenomen aan een klankbordsessie over de sanctiestrategie Kwalibo op 17 september in Utrecht. Ook is de sanctiestrategie binnen het Centraal College van Deskundigen SIKB besproken. Naar aanleiding van de bijeenkomst en de bespreking in het CCvD is de sanctiestrategie op enkele punten bijgesteld.

Rapport sanctiestrategie Kwalibo  [PDF | 995 Kb ]