Heldere afspraken bij bodemsanering

Helaas blijkt in de praktijk maar al te vaak dat er onduidelijkheid is over de informatie die bij de overheid moet worden aangeleverd om tot een Wbb-beschikking te komen. Ook de Raad van State heeft in diverse uitspraken grenzen moeten stellen aan de mogelijkheden van overheden om aanvullende voorwaarden in Wbb-beschikkingen op te nemen. Om de efficiëntie, doelmatigheid en daarmee de doorlooptijd bij het aanvragen en verlenen van Wbb-beschikkingen te bevorderen is het SIKB-project BEUK gestart. In dit project zijn documenten opgesteld waarin helder is uitgewerkt wat de overheid wil weten. In de documenten wordt  onderscheid gemaakt tussen wettelijk verplicht aan te leveren (en door de overheid te beoordelen) Wbb-gegevens en overige gegevens. De VVMA organiseert op 24 november a.s. een voorlichtingsbijeenkomst, waarin door het SIKB een toelichting over de nieuwe documenten zal worden gegeven.

Verschil tussen beleid en regels leidt tot onduidelijkheid en een verminderd vertrouwen
Bodemsanering staat zelden alleen en vraagt om een integrale aanpak. Ook het bodembeleid van de overheid gaat hier van uit. De Wbb is echter sectoraal ingestoken: er is geen heldere koppeling tussen Wbb en andere bodem- en grondwaterregelgeving en de Wbb maakt ook geen onderdeel uit van de coördinatieafspraken in de Wabo. De huidige werk- en bestuurspraktijk is dan ook zeer divers en gaat vaak verder dan de wettelijke grondslag die de Wbb eigenlijk biedt. De Raad van State is daarom de laatste tijd op het gebied van Wbb-bevoegdheden herhaaldelijk corrigerend opgetreden.

Het verschil tussen de tamelijk smalle wettelijke bevoegdheid in de Wbb enerzijds en de wens vanuit praktijk en beleid om integraal te werken anderzijds, leidt tot onduidelijkheid over de gewenste inhoud van onderzoek, saneringsplan, evaluatieverslag en nazorgplan. Met als gevolg onnodige inspanningen, aanvullende informatieverzoeken van overheden en tijdverlies. En daarnaast een verminderd vertrouwen bij marktpartijen en overheid in de kwaliteit van elkaars werk.

Oplossing
Aanpassing van regelgeving kost tijd, maar is de fundamentele oplossing voor de langere termijn. Het project BEUK heeft voor de kortere termijn ingezet op afspraken en documenten die zijn gebaseerd op een helder onderscheid tussen Wbb-eisen en andere eisen; uitgaande van de huidige wettelijke regeling. Voor het bevoegd gezag is eenBesluitvormingsUitvoeringsMethode Wbb (BUM Wbb) opgesteld, met toetslijsten voor het beoordelen van de namens initiatiefnemers aangeleverde informatie.

Deze toetslijsten maken voor bevoegd gezag Wbb en marktpartijen helder aan welke Wbb-eisen een saneringsplan moet voldoen. Gegevens die wel informatief zijn, maar niet volgens de Wbb vereist zijn, worden dus ook niet meer in het kader van de Wbb aangeleverd en getoetst. Daarnaast is gekeken naar het volgens de Wbb vereiste detailleringniveau van onderzoeksgegevens. Ook zijn adviezen opgenomen voor de harmonisatie van de inhoud van beschikkingen.

De BUM brengt alleen de wettelijke eisen helder in beeld. De BUM Wbb beperkt de beleidsvrijheid van het bevoegd gezag Wbb dus niet en leidt ook niet tot extra regels.

Voor adviesbureaus is een Richtlijn voor de inhoud van het saneringsplan opgesteld, waarin is uitgewerkt welke gegevens een saneringsplan volgens de Wbb moet bevatten. De Richtlijn sluit volledig aan op de BUM Wbb. De Richtlijn is geen protocol en voor het gebruik is geen certificaat of erkenning vereist. Ook is er een voorstel voor het aanscherpen van BRL 6000(onderscheid volgens de Wbb vereiste gegevens en overige gegevens in het evaluatieverslag en het nazorgplan). Voor het onderzoek is door de NEN recent de NTA 5755 opgesteld.

Deze standaardisatie bevordert de uniformiteit van ingediende rapporten en de terugvindbaarheid van gegevens. Het beoordelingsproces bij het bevoegd gezag kan hierdoor soepeler verlopen.

Om integraal werken binnen de huidige wettelijke kaders te faciliteren zal SIKB een overzicht van wettelijke verplichtingen in andere kaders dan de Wbb opstellen. Het bevat andere voor een bodemsanering relevante vergunningen en procedures die een initiatiefnemer moet doorlopen. Het overzicht kan desgewenst door overheden worden gebruikt om betrokkenen te informeren.

Een bevoegd gezag kan er bovendien voor kiezen om – vergelijkbaar met de filosofie van de Wabo – coördinatie afspraken te maken die de verschillende besluiten die bij bodemsanering van belang zijn, te coördineren. Deze coördinatie afspraken worden niet uitgewerkt in het kader van het project BEUK.

Besluitvorming
De BUM en de Richtlijn zijn vorige maand in het Centraal College van Deskundigen van het SIKB vrijgegeven. Hierbij is afgesproken dat deze per 1 november 2010 van kracht worden. Ook is dan het overzicht van wettelijke verplichtingen in ander kader afgerond.

De aanpassingen op de BRL 6000 zullen tegelijk met andere aanpassingen (o.a. de Waterwet) worden doorgevoerd. Deze aanpassingen zullen apart ter kritiek worden gelegd.

Implementatiebegeleiding
De uitspraken van de Raad van State betekenen dat de PMV’s en gemeentelijke bodemsaneringverordeningen aangepast moeten worden. De implementatie van die uitspraken zal aanpassingen van de huidige werkwijze met zich meebrengen. De BUM Wbb en Richtlijn ondersteunen die wijzigingen.

Vanuit het project BEUK wordt voor een drietal locaties waarbij een saneringsplan en beschikking volgens de nieuwe systematiek uitgewerkt worden, implementatiebegeleiding geboden. Doel hiervan zal zijn om al snel eerste ervaringen op te doen.

BEUK
Het project BEUK [Bodemsanering Efficiënt en Uniform in de Keten] is een initiatief van overheden en bedrijven als follow up op het eerder uitgevoerde project MOS. BEUK wordt gefinancierd door VROM en IPO en uitgevoerd door SIKB. Doel is de efficiency en doelmatigheid van het bodemsaneringsproces te verbeteren.

BEUK richt zich op die projecten die niet onder BUS vallen. Waterbodemprojecten zijn in dit stadium buiten beschouwing gebleven.

De BUM en Richtlijn zijn voorbereid door werkgroepen en een projectgroep waarin vertegenwoordigers van IPO, VNG-WEB, VROM, Bodem+, GSN, VKB, VVMA, NL Engineers, SKB-UB en SIKB hebben deelgenomen.

Voorlichtingsbijeenkomst VVMA
Omdat de BUM en de Richtlijn vrijwillige regelingen zijn, is het succes van deze regelingen met name afhankelijk van de mate waarin er mee zal worden gewerkt. Om het acceptatieniveau te verhogen organiseert de VVMA op 24 november 2010 een voorlichtingsbijeenkomst, waarin door het SIKB een toelichting over de nieuwe regelingen zal worden gegeven.

De bijeenkomst is voor leden van de VVMA gratis bij te wonen. Voor niet leden wordt een vergoeding van € 95,- gevraagd.

Wanneer: woensdag 24 november 2010 14:00 – 16:00 (Zaal open: 13:30)
Waar: Restaurant "De Hof"
Arnhemseweg 3
3927 EE Renswoude

U kunt zich, onder vermelding van de naam van de bezoeker(s), aanmelden via info@vvma.nl.

De laatste versies van de documenten kunt u downloaden via de volgende links :

Richtlijn inhoud saneringsplan:http://www.sikb.nl/upload/documents/PRJ106/PRJ160_S_10_41453%201.pdf
Besluitvormingsuitvoeringsmethode Wbb (BUM Wbb):http://www.sikb.nl/upload/documents/PRJ106/PRJ106_S_10_41454.pdf