BRL voor bodemonderzoek en -advies

Vanuit de advieswereld klinkt al jaren de vraag tot het terugdringen van de vele certificaten waar we als bodemadviseurs aan moeten voldoen. Met het tot stand komen van de BRL 5000 was voor velen de maat vol. Nog een BRL, maar nu voor het advieswerk zou leiden tot een verdere beperking van onze creativiteit en zou leiden tot nog meer bemoeienis en regeldruk. Bovendien zou deze verplichte certificering alleen voor adviesbureaus gaan gelden, terwijl het bevoegd gezag (toetsing en handhaving) volgens een vrijwillige kwaliteitsregeling zou gaan werken.

Vanuit de VVMA is al in 2005 geroepen om een vereenvoudiging van de certificeringstructuur, waarbij de BRL 5000 mogelijk als leidraad kon gelden. Eén systeemcertificaat waarin de huidige BRL’s werden geïntegreerd en alle protocollen werden ondergebracht. Hierbij in acht nemende dat het aantal protocollen drastisch kon worden teruggebracht. Immers; wijkt het veldwerk voor een partijkeuring dusdanig af van het veldwerk voor een verkennend bodemonderzoek dat hier een apart protocol voor dient te worden gehandhaafd?

Bovengenoemde gedachtegang is door de VVMA regelmatig in SIKB kaders genoemd. Omdat voor veel kleinere bureaus de ISO-9001 alleen ten behoeve van de diverse SIKB protocollen wordt gevoerd, is tevens de wens geuit om het systeemcertificaat “ISO waardig” te maken, waardoor geen verplichte ISO-9001 certificering meer nodig is. Uiteraard kunnen bureaus voor de ISO-9001 blijven kiezen, maar dan vervalt een aantal verplichtingen vanuit de “Branche BRL”.

Vanuit de strategiegroep SIKB (een aantal deelnemers aan het Centraal College van Deskundigen SIKB, waaronder deelnemers namens het VKB) is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de contouren voor een dergelijke Branche BRL. Een eerste structuur is in de laatste ledenvergadering reeds gepresenteerd, maar inmiddels kan worden gesproken van een heldere contour die, ons inziens niet tot kwaliteitserosie zal leiden en die binnenkort in het CCvD van het SIKB zal worden gepresenteerd.

Vanuit de diverse geledingen is met name door de overheid wantrouwig gereageerd. Vanuit de inspecties vreest men voor kwaliteitserosie en het verlies aan mogelijkheden voor een adequate handhaving. Als adviesbranche zijn wij van mening dat middels een gedragscode en hogere eisen aan de interne auditors, een meer werkbare structuur en -ook niet onbelangrijk- een aanzienlijke kostenbesparing kan worden behaald.

Het gaat in dit kader te ver om de specifieke opzet van de Branche BRL uiteen te zetten, maar de meest recente contouren van de BRL voor bodemonderzoek en –advies zijn voor leden vanaf onze website te downloaden.

Jurgen Pijpker

Voorzitter VVMA, lid CCvD en Strategiegroep SIKB