Essentiële eisen

Na ruim twee jaar overleg heeft het CCvD SIKB op donderdag 10 december jl. een set met essentiële toezichteisen voor ILT vastgesteld. Deze eisen zijn door ILT zelf uit de BRL’s en protocollen geselecteerd en in een branchebrede begeleidingscommissie besproken. De set met essentiële eisen zijn in een apart document samengevat. Hierbij zijn toelichtingen geschreven die het voor de ILT ambtenaren makkelijker moeten maken om hun toezichtstaak uit te oefenen. De essentiële eisen zijn alleen voor het toezicht vanuit ILT bedoeld. De essentiële eisen zijn tijdelijk; zij vervallen op het moment dat er sprake is van voldoende vertrouwen en kan worden volstaan met systeemtoezicht.

Wij hebben als VVMA altijd gepleit voor een wettelijke verankering in het Bbk. Hiervoor is twee jaar overleg gevoerd, zijn wetsteksten geschreven en was er instemming voor een ‘haakje’ aan artikel 18. Helaas bleek net voor de zomer dat I&M de wet niet meer gaat aanpassen omdat alle tijd en energie in het opnemen van de Wbb in de omgevingswet gaat zitten. Deze operatie zal eind 2018 zijn afgerond.

Vanuit de voor het CCvD aangeleverde stukken was het onduidelijk op welke wijze en in hoeverre de essentiële eisen wettelijk worden verankerd. Navraag bij I&M leerde ons dat het de bedoeling is dat er in de Regeling bodemkwaliteit een verwijzing naar het document komt. Hiermee is er sprake van een wettelijke borging. SIKB zal het document beheren en zal de teksten vanuit haar BRL’s en protocollen blijven aanleveren. Wel zal ILT hierover een handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid (HUF-toets) uitvoeren, maar dat is nu ook al het geval.

ILT zal vanaf juni 2016 (dit is het moment dat de Rbk is aangepast) alleen nog op de set met essentiële eisen gaan handhaven. Download de set met eisen die in het CCvD SIKB is vastgesteld.