Asbest in grond

In augustus 2015 heeft het NEN nieuwe versies uitgegeven van NEN 5707, 5897 en 5898, die betrekking hebben op onderzoek naar asbest in bodem en partijen grond (5707), resp. in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (5897) en het daarbij horende laboratoriumonderzoek (5898). De NEN 5707 is verankerd in de regelgeving, via een verwijzing vanuit bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit (toezicht door gemeenten). Hetzelfde geldt voor een reeks SIKB-documenten (met daarin verwijzingen naar de genoemde NEN-normen) via verwijzingen vanuit bijlage C Rbk (toezicht door certificatie-instellingen en ILT).

In de aangepaste NEN-normen worden o.a. nieuwe zeefgrootten, greepgrootten en monstergrootte geïntroduceerd, zonder dat daar een aanwijsbare inhoudelijke reden voor is. Dit leidt tot grote wijzigingen binnen de reguliere werkwijzen, inclusief omstelkosten en desinvesteringen t.a.v. reeds bestaand materieel.

Door het CCvD SIKB is besloten tot een overgangstermijn van één jaar. In deze periode zullen de onduidelijkheden met betrekking tot zeefgrootte en dergelijke worden aangepast. De toetsingswaarde blijft gelijk, er zijn vooralsnog geen directe consequenties voor ons werkveld.

Er gaat een wijziging optreden van 20% naar 50% ten aanzien van bodemvreemd materiaal / materiaal. De 50% in de norm komt daarmee overeen met het referentiekader in de Wbb. Daarmee komen de hierover bestaande discussies te vervallen. Onze leden kunnen meer informatie over dit onderwerp downloaden.