Harmonisatie hoofdstuk 4 SIKB BRL’s

De VVMA heeft al enige tijd zitting in een projectgroep voor harmonisatie van de hoofdstukken 4 uit de diverse SIKB beoordelingsrichtlijnen. In deze hoofdstukken worden de eisen aan de Certificerende Instellingen geregeld. Door de jaren heen bleek steeds vaker dat de uniformiteit in deze hoofdstukken verloren was gegaan. Het gebrek aan uniformiteit leidde steeds vaker tot vragen en diverse interpretaties, waardoor het CCvD SIKB heeft besloten om een harmonisatieslag te laten uitvoeren.

Met name de wijze waarop de nieuwe versie van hoofdstuk 4 zou worden gepubliceerd gaf veel discussie. Vanuit de CI’s was er de wens voor een afzonderlijk, nieuw document waarin de eisen aan de CI’s zouden zijn vermeld. Vanuit SIKB en de adviesbranche zat men niet te wachten op weer een extra document, met name omdat dit de herleidbaarheid niet ten goed zou komen. In tegenstelling tot de titel “eisen aan de CI’s” zijn er tal van bepalingen opgenomen die met name voor de gebruikers (adviesbureaus) van belang zijn. Aspecten als auditfrequentie, auditduur, etc.. moeten door bodemadviesbureaus te controleren zijn. Onvoldoende audits zal immers leiden tot het intrekken van het certificaat, hetgeen voor de adviesbureaus onwenselijk is. In een extra bijeenkomst over dit onderwerp is op 19 december jl. besloten om het geharmoniseerde hoofdstuk 4 als bijlage in iedere BRL op te nemen. Dit geeft voor de gebruikers de mogelijkheid om de eisen aan de CI in één document terug te vinden.

In januari zal verder overleg over de auditfrequentie, auditduur en eisen aan de auditoren plaatsvinden. Aspecten als multi-auditing, (on)aangekondigde audits, inspecties van de veldwerkruimtes zullen hierbij aan de orde komen. In veel gevallen blijkt de huidige beroepspraktijk niet meer aan te sluiten bij hetgeen er in de BRL’s en protocollen is geregeld. Een goed voorbeeld is het vertrek van veldwerkers vanuit huis, waarbij zij thuis over een beperkte veldwerkruimte beschikken. Een verplichte controle van al deze ruimtes lijkt ondoenlijk. Ideeën over deze aspecten zijn welkom en kunnen worden gericht aan: info@vvma.nl. Wordt vervolgd….