Mogelijkheden voor het hanteren van een kwaliteitssysteem 'Light'

Na het tot stand komen van de Kwalibo regelgeving is er vanuit de schemabeheerders en SIKB altijd aangestuurd op een ISO 9001 systeemcertificering waaronder de diverse SIKB schema's werden gehangen. De SIKB BRL's verwezen hierbij naar een ISO 9001 certificering of vergelijkbaar systeem.

De 'verplichte koppeling met ISO 9001' vervalt nu het CCvD SIKB heeft ingestemd met de notitie KMS Light voor de nieuwe versies van de SIKB-BRL-en 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500 en 11000. Het doel hiervan is om certificaathouders de keuze te laten tussen een uitgebreid kwaliteitssysteem conform ISO 9001 en een beperkt kwaliteitssysteem (KMS-light). Het KMS-light bestaat uit een aantal 'thema's' (bijv. interne audits, inkoop, personeel, etc.) die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de processen in de diverse beoordelingsrichtlijnen voor bodembeheer. Het beperkt echter de druk van de ISO 9001 met betrekking tot onder meer beleidsmatige omgevingsanalyses en permanente verbeterdruk, hetgeen met name voor kleinere bedrijven met een beperkte scope en ISO 9001 systeem, bijvoorbeeld bedrijven die zich alleen richten op bodemonderzoek, interessant kan zijn. Download (alleen voor leden) dit document.

Voor de selectie van de eisen is gebruik gemaakt van de structuur en wijze van toetsen in de geaccrediteerde BRL SIKB 7700 (Bodembescherming). Omdat deze niet in zijn geheel overeenkomt met de beoordelingsrichtlijnen voor bodembeheer, is de tekst van het KMS-light voor bodembeheer op een aantal punten bijgeschaafd. Belangrijk punt daarbij was dat de beoordelingsrichtlijnen voor een aantal thema's geen expliciete eisen stelt. Dit betreffen:

 1. kwaliteitsbeleid, doelstellingen en directieverantwoordelijkheid (alle BRL-en);
 2. directiebeoordeling (BRL 1000, 7000 en 7500);
 3. klachtenafhandeling (BRL 1000 en 7000).

Aan alle andere thema's wordt wel invulling in de beoordelingsrichtlijnen gegeven. Met betrekking tot de toetsing is op 22 juni 2017 voorgesteld dat de voorgeschreven thema's:

 1. getoetst moesten worden tegen de eisen uit de BRL;
 2. of, indien er geen eisen in de BRL waren, tegen de gelijknamige eisen uit de ISO 9001.

Dit laatste punt is op verzoek van de certificatie-instellingen losgelaten omdat de eisen uit ISO 9001 zich hier onvoldoende voor lenen, onder meer omdat ISO 9001 niet altijd concreet is en soms ook weer terugvalt op andere ISO-documenten. In de plaats hiervoor is opgenomen dat de certificaathouder zelf invulling aan de eisen geeft, waarbij in ieder geval de eisen uit de BRL worden gehanteerd. De inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem Light omvat hiermee tenminste een beschrijving van:

 • de organisatie (met activiteiten);
 • het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en de directieverantwoordelijkheid;
 • de evaluatie van het kwaliteitssysteem, interne audits en directiebeoordeling;
 • de kwalificaties voor de in te zetten medewerker(s);
 • de procedure voor inhuur, inkoop en uitbesteding;
 • de procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen bij geconstateerde afwijkingen;
 • de wijze van klachtafhandeling;
 • de wijze van implementatie van wijzigingen van dit certificatieschema in de bedrijfsvoering;
 • procedures voor:
  • het uitvoeren van werkzaamheden onder certificaat;
  • de informatieoverdracht naar de certificatie-instelling;
  • documentencontrole, goedkeuring en registraties daarvan;
  • werkinstructies;
  • de wijze van opleveren;
  • archivering.

De opdrachtnemer borgt aantoonbaar alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en het van toepassing zijnde protocol binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en maakt tenminste gebruik van de eisen die hiertoe in dit schema zijn voorgeschreven. De opdrachtnemer beschikt over passende voorschriften met betrekking tot de wijze van uitvoering en de daarbij te gebruiken formulieren.