Veldwerkersregeling per 1 april 2018 van kracht

Sinds 2014 bevat bijlage C in de Regeling bodemkwaliteit een voetnoot die de inzet van niet-geregistreerde medewerkers beperkt bij monsterneming bij partijkeuringen (AS en BRL SIKB 1000), veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (AS en BRL SIKB 2000) en milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg (BRL SIKB 6000). De VVMA was van mening dat de voetnoot belemmeringen opwierp voor een goede bedrijfsvoering en een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Dit onder meer doordat ervaren, maar niet geregistreerde medewerkers niet in het veld kunnen worden ingezet, wat leidt tot verlies aan bruikbare kennis. Concreet vinden zij het van belang dat elke geregistreerde medewerker zich in het veld moet kunnen laten assisteren door een niet-geregistreerde medewerker.

Met het oog op het bovenstaande is na overleg met belanghebbende partijen de voetnoot in bijlage C op 1 januari 2016 gewijzigd in drie voetnoten. Deze omzetting in drie aparte voetnoten maakt expliciet dat medewerkers geregistreerd voor monsterneming (AS of BRL SIKB 1000) een geregistreerd veldwerker (AS of BRL SIKB 2000) mogen assisteren en omgekeerd. Daarnaast blijft de mogelijkheid om een stagiair te laten optreden als assistent overeind. Daarentegen bleven de volgende knelpunten bestaan:

 • niet-geregistreerde collega’s van binnen en buiten mogen niet assisteren;
 • niet-gekwalificeerd personeel kan niet worden ingezet als extra capaciteit.

Na intensief lobbywerk en overleg zijn op 6 december 2016 de vertegenwoordigers van Bodem+, SIKB, VKB en VVMA overeen gekomen dat een aangepaste veldwerkersregeling voor monsterneming voor partijkeuringen (AS en BRL SIKB 1000) en veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (AS en BRL SIKB 2000) de volgende elementen moet bevatten:

 • maximaal één assistent per monsternemer of veldwerker;
 • de assistent en de monsternemer of veldwerker moeten elkaar onderling kunnen begrijpen;
 • de volgende handelingen mogen niet door de assistent worden uitgevoerd:
  • het maken van boorbeschrijvingen;
  • het nemen van monsters;
  • de in par. 5 van de notitie veldwerkersregeling genoemde handelingen.

De bovenstaande wijziging maakt het hiermee vanaf 1 april aanstaande mogelijk om niet erkende veldwerkassistenten in te zetten om de fysieke belasting van de erkende veldwerker te ontlasten. Download (alleen voor leden) het tekstvoorstel van de veldwerkersregeling zoals deze in het CCvD SIKB is ingestemd. Een definitieve versie zal in binnenkort op de SIKB site worden opgenomen.