Enige woorden van uw voorzitter

Eind 2002 kwamen 6 ondernemers bij Nipa in Oss bijeen. Aanleiding waren de oprichting van het SIKB en de diverse protocollen die voor onze branche van toepassing werden verklaard. Als ondernemers voelden we ons onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van deze documenten. Aansluiting bij de bestaande branchevertegenwoordigers bleek niet mogelijk, waardoor het idee ontstond om zelf een branchevereniging op te richten. In januari 2003 was de oprichting een feit! Samen met Henk van Haalen (Nipa) heb ik toen de oprichtingsakte van de VVMA getekend.

Ruim 10 jaar later, op woensdag 6 november 2013 werd middels een feestelijke middag/avond bijeenkomst stilgestaan bij het 10 jarig bestaan van de VVMA. De bijeenkomst is georganiseerd bij/met onze begunstiger AL-West in Deventer. Ruim veertig aanwezigen werden in het fonkelnieuwe laboratorium ontvangen, voor een rondleiding, een feestelijk buffet, een optreden van een heus circus en een inspirerend verhaal van een gastspreker.

De activiteiten van de VVMA zijn niet onopgemerkt gebleven. Met vertegenwoordigingen binnen vrijwel alle gremia in de bodembranche wordt continue gewerkt aan verbeteringen, maar ook zeker vereenvoudigingen. Recentelijk is na diverse overleggen met de Inspectie Leefomgeving en Transport overeenstemming verkregen over de wijze waarop hun handhavingacties worden georganiseerd en aan de brancheverenigingen zal worden teruggekoppeld.
Ruim 10 jaar na de oprichting van de VVMA kan met recht worden gesproken van een actieve vereniging, die met ruim 40 leden en diverse begunstigers haar bestaansrecht heeft bewezen!

Vanuit het bestuur wordt hard gewerkt aan het programma van 2014. Ook staan er diverse gesprekken met nieuwe leden gepland. 
Rest mij nog om een ieder alvast fijne feestdagen en vooral een gezond 2014 te wensen!

Jurgen Pijpker