Nieuwsarchief

Uitspraak Raad van State inzake asbest in puin

18 januari 2017 - In een extra VVMA Update informeerden wij u al eerder over de uitspraak van de Raad van State (RvS) die op 16 november jl. is gedaan. Het betreft hier een zaak tussen ILenT en Novaflow. De inzet was (in essentie) of een locatie met puin per definitie als asbestverdacht moet worden beschouwd. Lees meer.

Harmonisatie hoofdstuk 4 SIKB BRL’s

18 januari 2017 - De VVMA heeft al enige tijd zitting in een projectgroep voor harmonisatie van de hoofdstukken 4 uit de diverse SIKB beoordelingsrichtlijnen. In deze hoofdstukken worden de eisen aan de Certificerende Instellingen geregeld. Door de jaren heen bleek steeds vaker dat de uniformiteit in deze hoofdstukken verloren was gegaan. Het gebrek aan uniformiteit leidde steeds vaker tot vragen en diverse interpretaties, waardoor het CCvD SIKB heeft besloten om een harmonisatieslag te laten uitvoeren. Lees meer.

Terugblik algemene ledenbijeenkomst 24 november 2016

18 januari 2017 - De algemene ledenbijeenkomst op 24 november jl. vond op een bijzondere locatie in Deventer plaats. In een oude graansilo (1920), destijds het eerste gebouw in de haven van Deventer, werden VVMA leden en begunstigers ontvangen voor een smaakvolle bijeenkomst over gebiedsontwikkeling in Deventer. Lees meer.

Essentiële eisen en verwijzingen naar asbestonderzoek in Rbk opgenomen

4 november 2016 - In de Staatscourant van 23 augustus 2016 is de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. Deze wijziging is per 24 augustus 2016 in werking getreden. De belangrijkste aanpassing is de actualisatie van bijlage C met de verwijzing naar de actuele normdocumenten en de invoering van de essentiële eisen in enkele normdocumenten. Lees meer.

Algemene Leden Bijeenkomst 24 november Deventer

4 november 2016 - Op 24 november staat een Algemene Leden Bijeenkomst in Deventer gepland. Op deze bijzondere locatie vindt een korte jaarvergadering plaats. Daarnaast wordt er een presentatie gegeven over het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Lees meer.

Opvolger CROW 132 ter visie

4 november 2016 - Tot 25 november aanstaande is het mogelijk om uw zienswijze te geven over de nieuwe richtlijn werken in of met verontreinigde bodem. Op dit moment worden de bestaande CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ herzien en samengevoegd tot een nieuwe richtlijn. Lees meer.

Terugblik praktijkmiddag 5 oktober 2016

4 november 2016 - Op 5 oktober jl. vond een bijzondere VVMA praktijkmiddag plaats in Monnickendam. Getuige de ruime opkomst vielen de onderwerpen en de locatie in de smaak. De combinatie van een omgevingsdienst en een adviesbureau, die ons werkgebied vanuit hun eigen perspectief beschreven was verrassend en gaf een mooi doorkijkje naar de diverse rollen in onze sector. Lees meer.

Asbest in grond

30 maart 2016 - In augustus 2015 heeft het NEN nieuwe versies uitgegeven van NEN 5707, 5897 en 5898, die betrekking hebben op onderzoek naar asbest in bodem en partijen grond (5707), resp. in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat (5897) en het daarbij horende laboratoriumonderzoek (5898). De NEN 5707 is verankerd in de regelgeving, via een verwijzing vanuit bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit (toezicht door gemeenten). Lees meer.

VVMA stopt met digitale deelomgeving

30 maart 2016 - Nadat de digitale deelomgeving www.ingenieursmarktplaats.nl afgelopen zomer is gerealiseerd, hebben de VVMA leden gedurende 6 maanden gratis van deze webomgeving gebruik kunnen maken. Inmiddels is deze proefperiode verlopen en dient voor het gebruik van de website een jaarlijkse vergoeding van € 250,- per jaar en een maandelijkse bijdrage van € 10,- per dienst, mens of product te worden voldaan.  Lees meer.

Terugblik praktijkmiddag Utrecht

30 maart 2016 - Op 8 maart waren we bij de gemeente Utrecht te gast. Aan de hand van drie presentaties werd vanuit het nieuwe stadskantoor inzicht gegeven in de mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Vanuit de gebiedsontwikkeling rond het Utrechtse centrumgebied  blijkt dat een gezamenlijke aanpak van diepere grondwaterverontreinigingen tot mooie resultaten kan leiden.  Lees meer.

Enige woorden van uw voorzitter

30 maart 2016 - Met bijeenkomsten in februari en maart is het VVMA-jaar weer positief begonnen. Tijdens de bijeenkomst bij de HAS in Den Bosch wisten de opleidingen milieukunde en de HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen een enorme vraag naar stagiaires vanuit de bodemonderzoekbedrijven te melden. Dit is weer een extra signaal waaruit blijkt dat de werkzaamheden binnen onze sector behoorlijk aantrekken. Lees meer.

Cursussen

4 januari 2016 - Het is afgelopen najaar, ondanks enkele aanmeldingen, niet gelukt om een klasje met cursisten samen te stellen. De eerste maanden van het nieuwe jaar blijkt voor velen het moment om de scholing van het personeel weer de benodigde aandacht te geven. Graag wijzen wij u op de volgende VVMA cursussen: Adviesvaardigheden voor de bodemspecialist Geohydrologie voor bodemadviseurs Lees meer.

Digitale deelomgeving

4 januari 2016 - De afgelopen zomer is er hard gewerkt aan de Digitale Deelomgeving. Sinds begin september sponsort en promoot de webomgeving www.ingenieursmarktplaats.nl. VVMA leden kunnen tot 1 maart gratis van deze webomgeving gebruik maken en hier onbeperkt profielen (dienst, mens of product) op plaatsen. Tijdens een inventarisatie voor de laatste ALB is gebleken dat er door de leden slechts beperkt van de website gebruik wordt gemaakt. Hier is geen directe reden voor te benoemen. Lees meer.

Essentiële eisen

4 januari 2016 - Na ruim twee jaar overleg heeft het CCvD SIKB op donderdag 10 december jl. een set met essentiële toezichteisen voor ILT vastgesteld. Deze eisen zijn door ILT zelf uit de BRL’s en protocollen geselecteerd en in een branchebrede begeleidingscommissie besproken. De set met essentiële eisen zijn in een apart document samengevat. Hierbij zijn toelichtingen geschreven die het voor de ILT ambtenaren makkelijker moeten maken om hun toezichtstaak uit te oefenen. De essentiële eisen zijn alleen voor het toezicht vanuit ILT bedoeld. Lees meer.

Inzetten niet erkende medewerkers

4 januari 2016 - Na bijna twee jaar lobbyen in Den Haag is het de VVMA gelukt om de inzet van niet geregistreerde veldwerkassistenten deels weer mogelijk te maken. In een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat Leefomgeving is bevestigd dat deze mogelijkheid per 1 januari 2016 in de Regeling bodemkwaliteit is opgenomen Meer hierover vind je op de site van Rijkswaterstaat. Lees meer.

Terugblik ALB

4 januari 2016 - Op 25 november jl. heeft de derde Algemene Leden Bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats op de dynamische tweede Maasvlakte nabij Rotterdam. In het bezoekerscentrum Futureworld gaf Herry Bruins van I.T. Works zijn visie over de bodemadviseur van de toekomst. Daarnaast gaf onze voorzitter een vooruitblik op de nieuwe CROW132. Lees meer.

Enige woorden van uw voorzitter

4 januari 2016 - In de hectische periode voor de jaarwisseling zijn het ook, voor het VVMA bestuur, drukke tijden. Waar in het verleden de aandacht met name op het vertegenwoordigen van de VVMA binnen diverse gremia lag, is het bestuur nu kritischer naar tendensen die de werkbaarheid van onze sector beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de gewijzigde interpretatie van artikel 15 Bbk, het opstellen van essentiële eisen voor toezicht vanuit ILT en heel recent, de verdere uitwerking van de BRL 15000. Lees meer.

Cursussen

2 september 2015 - De afgelopen tijd is het animo voor de VVMA cursussen erg terug gelopen. Enerzijds is dit het gevolg van teruglopende opleidingsbudgetten, anderzijds hebben we als VVMA wellicht ook iets te weinig aan de promotie van ons cursusaanbod gedaan. Er is inmiddels met alle docenten contact gezocht en we kunnen met enige trots weer de volgende cursussen aanbieden: Adviesvaardigheden voor de bodemspecialist Lees meer.

Digitale deelomgeving

2 september 2015 - Tijdens de laatste twee ledenbijeenkomsten is aandacht gevraagd voor het opstellen van een digitale deelomgeving. Met grote meerderheid is ingestemd voor het opzetten van een webomgeving waar diensten, mensen en producten kunnen worden gedeeld. In de zomerperiode is hard aan deze nieuwe webomgeving gewerkt en naar verwachting zal deze vanaf 8 september kunnen worden gebruikt. Lees meer.

Convenant Certicon en ILT

2 september 2015 - Op 3 juni jl. is het eerste convenant tussen een bodemadviesbureau en ILT getekend. Certicon Kwaliteitskeuringen heeft dit feestelijk gevierd, waarbij ook het bestuur en de leden van de VVMA waren uitgenodigd. Door Koos Berghuis (eigenaar Certicon) is aangegeven dat zijn bedrijf ruim 1,5 jaar met de voorbereidingen voor de convenant bezig is geweest. De voordelen van het convenant liggen met name op het vlak van hoor/wederhoor. Lees meer.

Inzetten niet erkende medewerkers

2 september 2015 - Ons steeds weer terugkerende onderwerp. Een bijna voltallig VVMA bestuur heeft zich inmiddels richting het ministerie van I&M en SIKB over deze zeer onwenselijke situatie uitgelaten. Inmiddels is er al één lid die een waarschuwing heeft gekregen omdat hij een 2000 erkende veldwerker bij een partijkeuring (1000) liet assisteren. Medio juli is er door I&M een voorlopig standpunt over deze kwestie ingenomen. In het voorstel voor opname in de Regeling bodemkwaliteit is vooralsnog opgenomen dat: Lees meer.

ALB - Winstlekkage, risicobeheersing en hulphonden

28 augustus 2015 - Op 25 juni jl. heeft de tweede ALB plaatsgevonden. Naast enkele verplichte hamerstukken tijdens de ALV heeft voorzitter Jurgen Pijpker een voorstel over het opzetten van een digitale deelomgeving in stemming gebracht. De ALB werd gehouden bij de Stichting Hulphond in Herpen. Door Pieter Blickman van deze stichting werd een interessante presentatie gehouden die werd gevolgd door een rondleiding in de mooie accommodatie van de stichting. Lees meer.

Nieuwe leden

26 februari 2015 - Tijdens de algemene ledenbijeenkomst op 10 februari jl. zijn twee nieuwe leden tot de vereniging toegetreden. Het betreft Unihorn B.V. met vestigingen in Avenhorn en Capelle a.d. IJssel en GWTR, gevestigd in Deventer. Unihorn is onderdeel van Strukton Civiel en richt zich van oudsher met name op de milieuaspecten bij civieltechnische werken, landmeten en het onderzoek en beheer van verhardingen/wegen. Ga voor meer informatie over Unihorn naar www.unihorn.nl. Lees meer.

CAO Bouwbedrijven verplicht?

26 februari 2015 - Als bestuur van de VVMA zijn we door twee bedrijven benaderd met een vraag over de CAO Bouwbedrijven die verplicht zou zijn voor boorbedrijven. Deze bedrijven zijn met terugwerkende kracht aangeslagen voor de premieafdrachten vanuit het bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid. Ook zouden deze bedrijven verplicht zijn om de vergoedingen en vrije dagen vanuit de CAO bouwbedrijven met terugwerkende kracht in de arbeidscontracten aan te passen. Lees meer.

Inzetten niet erkende medewerkers

26 februari 2015 - Over dit onderwerp hebben we al regelmatig met de VVMA-leden gecommuniceerd. Op basis van een nieuwe interpretatie van artikel 15 Bbk is het niet meer mogelijk om niet erkende medewerkers naast een erkende medewerker in te zetten. Uitzondering hierop zijn medewerkers die aantoonbaar in opleiding zijn.  De VVMA heeft deze kwestie met het SIKB en I&M besproken. Vanuit dit overleg is het probleem samengevat en is een voorstel tot aanpassing van artikel 15 Bbk, de Rbk en de SIKB BRL’s geformuleerd. Lees meer.

Terugblik Algemene Ledenbijeenkomst (ALB) februari 2015

26 februari 2015 - Op 10 februari jl. heeft de ALB plaatsgevonden. De interessante rondleiding bij VRM Materials te Apeldoorn en een presentatie van Marco Quanjer en Winne2 over digitale deelomgevingen was voor ongeveer dertig leden voldoende reden om naar Apeldoorn af te reizen. Lees meer.

Praktijkmiddag op 29 april 2015

20 februari 2015 - Op 29 april 2015 is de VVMA te gast bij de asfaltcentrale van Ooms civiel te Schagen. Als adviesbureaus hebben we allemaal wel eens te maken met asfaltonderzoek naar de mogelijkheden van warm hergebruik. Omdat de normen voor asfaltonderzoek (CROW-210) gaan wijzigen biedt de VVMA in samenwerking met ons nieuwe lid Unihorn B.V. de mogelijkheid om een asfaltcentrale in de praktijk te bekijken. Lees meer.

Praktijkmiddag sanering voormalige Olster Asfalt Centrale

4 september 2014 - Eind september organiseert de VVMA een praktijkmiddag op de in-situ saneringslocatie van de voormalige Olster Asfalt Centrale. We bieden een divers programma aan. Zowel nieuwe kansen vanuit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en de inspectie van vloeistofdichte vloeren staan op de agenda. Lees meer.

Geslaagde Algemene Leden Bijeenkomst (ALB)

4 september 2014 - Op 10 juli jongstsleden heeft de ALB plaatsgevonden. Met ruim 45 aanwezigen kon met recht worden gesproken over een goede opkomst. Tijdens een kort, formeel vergaderdeel bleek dat het aantal VVMA leden is gegroeid naar 42. Tijdens de vergadering is besloten om de contributie niet te verhogen en twee bestuurleden te herkiezen, waarna de vergadering werd gesloten en er voor werd gekozen om de maaltijd op het terras te genieten. Lees meer.

Bijeenkomst IL&T, protocol 2003

27 mei 2014 - Op 1 mei heeft IL&T een informatiedag georganiseerd met als onderwerp protocol 2003: waterbodemonderzoek. Wat opviel  aan de aanwezigen is dat zij nagenoeg allemaal afkomstig zijn van adviesbureaus terwijl je eigenlijk ook belangstelling vanuit de waterschappen en omgevingsdiensten zou verwachten. Lees meer.

Enige woorden van uw voorzitter - mei 2014

27 mei 2014 - Onze inspanningen met betrekking tot andersoortig overheidstoezicht lijken zijn vruchten af te werpen. Na een periode waarin er onder geen enkele voorwaarde met toezichthouders kon worden gesproken lijkt eindelijk een “Praagse lente” aangebroken, waarbij de VVMA actief wordt gevraagd om mee te denken over de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit en het opstellen van essentiële eisen, waarop onze werkzaamheden worden gecontroleerd. Lees meer.

Botova, vaste voet aan de grond?

19 december 2013 - De ontwikkeling van BoToVa kende een lange aanloop. In de periode tussen de aankondiging in juni 2011 door de toenmalige staatssecretaris Atsma en de oplevering van de eerste fase van BoToVa is er veel werk verricht. Lees meer.

Jaarprogramma 2014

19 december 2013 - Ook in 2014 worden weer minimaal drie algemene ledenbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zal de nadruk liggen op een inhoudelijk programma. Lees meer.

Enige woorden van uw voorzitter

19 december 2013 - Eind 2002 kwamen 6 ondernemers bij Nipa in Oss bijeen. Aanleiding waren de oprichting van het SIKB en de diverse protocollen die voor onze branche van toepassing werden verklaard. Lees meer.

Lustrumbijeenkomst

20 november 2013 - Woensdag 6 november 2013 stond in het kader van 10 jaar VVMA! Middels een feestelijke middag- en avondbijeenkomst is stilgestaan bij dit tweede lustrum. Lees meer.

Brief inzake Raad van State

26 september 2013 - Zoals bekend heeft de Raad van State recent in een zaak waarbij één van de VKB-leden betrokken was, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het gelijk gesteld ten aanzien van interpretaties van kwaliteitsdocumenten die bij SIKB als schemabeheerder in beheer zijn. Lees de brief [PDF | 877 Kb] die naar SIKB is gestuurd hierover.  Lees meer.

Bezwaar informatieverzoek BRL 2000, protocol 2001

26 juni 2013 - De VVMA heeft op 26 juni 2013 schriftelijk haar bezwaren geuit over het informatieverzoek inzake de BRL 2000, protocol 2001. Hierbij worden alle voor deze norm gecertificeerde bedrijven gevraagd om een lijst met projecten aan te leveren, waaruit drie dossiers zullen worden opgevraagd. Deze actie en de resultaten van een recente actie inzake de BRL 1000, protocol 1001, waren voor het bestuur van de VVMA reden om haar leden te adviseren om vooralsnog geen dossiers aan ILT beschikbaar te stellen. Lees meer.

VVMA-updates online

26 maart 2013 - Als er belangrijke kwesties aan de orde zijn, stuurt het bestuur een VVMA-update naar de leden. De VVMA-updates zijn op de site terug te lezen voor de leden. Lees meer.

De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 15000

14 maart 2013 - De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 15000 op 5 maart jl. is zeer goed bezocht. In de geanimeerde en soms stevige discussies werd gesproken over thema’s als historisch onderzoek, essentiële eisen van de overheid, informatie input voor risicogestuurd toezicht en de BRL15000.  Lees meer.

Begunstigers

7 januari 2013 - In de maanden november en december zijn er nieuwe overeenkomsten met de begunstigers van de VVMA getekend. ALcontrol, Eurofins Analytico, Omegam Laboratoria en I.T. Works hebben de overeenkomst allen voor twee jaar verlengd. Lees meer.

Praktijkmiddag met bedrijvenmarkt - Innovatie en verbreding in bodemland

3 oktober 2012 - Wij hebben al eerder aangekondigd dat er in samenwerking met onze begunstiger I.T. Works op donderdag 11 oktober a.s. in Delft een praktijkmiddag wordt georganiseerd. Het doel van deze middag is met name de presentatie van onze begunstigers en leden op de bedrijvenmarkt door middel van een inhoudelijk verhaal. Ook niet VVMA-leden willen wij nadrukkelijk vragen om zich te presenteren door middel van een stand op de bedrijvenmarkt. Lees meer.

VVMA op SIKB Congres

4 september 2012 - Voor 27 september a.s. staat het SIKB-congres op de kalender met als centraal thema Ondergrond en omgeving. Op het programma staat een keur aan sprekers en onderwerpen om u te inspireren. Lees meer.

Praktijkmiddag 11 oktober 2012

4 september 2012 - Op donderdag 11 oktober a.s. staat er een bijzondere praktijkmiddag in Delft op de agenda. Vanuit het thema ‘verbreding en innovatie’ worden er diverse presentaties over vernieuwingen in onze branche gehouden. Lees meer.

Cursus NEN 5707

4 september 2012 - Ook dit najaar organiseert de VVMA weer een cursus over hoe om te gaan met de NEN 5707. Lees meer.

Bezwaar financieringswijze van de NEN

23 juli 2012 - Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van de VVMA bijgevoegde brief naar NEN Milieu verstuurd. Het bestuur van de VVMA heeft al meerdere malen stelling genomen tegen de huidige financieringswijze van de NEN waarbij voor vertegenwoordiging in commissies en werkgroepen moet worden betaald. Lees hier de brief [PDF | 42 Kb]. Lees meer.

Verbetertraject Bbk

14 juni 2012 - Medio vorig jaar is de VVMA gevraagd om deel te nemen aan het verbetertraject Besluit Bodemkwaliteit. Aanleiding hiertoe was mede onze kritiek op de totstandkoming van de evaluatie van het Besluit Bodemkwaliteit waarin het adviserend bedrijfsleven nauwelijks is betrokken. Lees meer.

BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies (door SIKB)

14 juni 2012 - Op 14, 15 en 16 mei heeft het SIKB in samenwerking met de “strategiegroep BRL 15000” bijeenkomsten in Zwolle, Den Bosch en Utrecht georganiseerd. Met een opkomst van in totaal 125 deelnemers vanuit het adviserend bedrijfsleven, de overheid en de certificerende instellingen, kan worden gesproken van een succesvolle bespreking van de concept BRL. Lees meer.

Uit het lab (door Omegam Laboratoria)

14 juni 2012 - De resultaten zijn mooi op tijd, ze zien er prima uit, maar dan, achterin het certificaat: een disclaimer. 'Er is een afwijking geconstateerd die mogelijk de resultaten heeft beïnvloed.' Wat nu? Milieuonderzoek bestaat uit een keten van complexe handelingen. Verschillende partijen dragen tijdens het onderzoek monsters en gegevens aan elkaar over. Daarbij bestaat altijd de kans dat er tussen monstername en rapportage iets gebeurt dat het analyseresultaat beïnvloedt. Dat kan zitten in de aanbieding of overdracht van de monsters, de opdrachtverlening of het laboratoriumproces zelf. Ook al is het laboratorium zelf meestal niet de veroorzaker van de afwijking, het is wel de verantwoordelijkheid van het laboratorium – zoals vastgelegd in ISO 17025 - om de opdrachtgever erover in te lichten. Dat gebeurt middels een opmerking op het analysecertificaat: een disclaimer. Lees meer.

ALB 26 juni 2012

14 juni 2012 - De tweede Algemene Leden Bijeenkomst van dit jaar zal geheel in het teken staan van de geactualiseerde Nederlandse Richtlijn Bodem. Joop Groeneveld van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV) zal een presentatie geven over de geactualiseerde NBR. Lees meer.

Wijziging NEN 5744

1 maart 2012 - Op 26 januari is er massaal gehoor gegeven aan de bijeenkomst NEN 5744. Vanuit de gewijzigde NEN 5744 dient de monsterneming van grondwater op een andere wijze te worden uitgevoerd. Ook dient de troebelheid van het watermonster in het veld te worden bepaald. In het algemeen wordt verwacht dat de monsterneming per peilbuis circa 15 minuten extra tijd zal vergen. Ook dienen de monsternemingbedrijven extra investeringen in meetapparatuur te doen. Lees meer.

Uit het lab (door Omegam Laboratoria)

1 maart 2012 - Milieuonderzoek bestaat uit een serie opeenvolgende verrichtingen. Gaat ergens in de keten iets fout, dan is de rest zinloos. Als een monster op een verkeerde plek of manier is genomen, foutief geconserveerd, verpakt of vervoerd, of als dit alles te lang heeft geduurd, kan niemand meer een goed meetresultaat leveren. Lees meer.

BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies?

1 maart 2012 - In 2005 is middels de BRL 5000 reeds een voorzet gedaan tot het borgen van advies. Deze BRL is destijds aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) SIKB voorgelegd, waarbij is vastgesteld dat deze onvoldoende was uitgewerkt om te kunnen vrijgeven voor algemene kritiek. Vanuit de wens om de huidige certificeringstructuur te vereenvoudigen is enkele jaren geleden gestart met een “strategiegroep” die is samengesteld uit leden van het CCvD, met als doel de mogelijkheden van een integrale systeem BRL te onderzoeken. Namens de VVMA heeft Jurgen Pijpker in deze strategiegroep zitting genomen. Lees meer.

Wijziging NEN 5707 (door Marco v.d. Sande, Acorius Advies B.V.)

1 maart 2012 - Eind 2011 heeft NEN de VVMA gevraagd of er interesse is om de asbestnormen voor bodem, baggerspecie, waterbodem, bouw- en sloopafval en recycling granulaat te actualiseren. Tijdens de VVMA cursus NEN 5707 is gebleken dat er bijna 10 jaar na het verschijnen van deze norm nog steeds veel onduidelijkheid is. Lees meer.

Nieuwe (aspirant-)leden

1 maart 2012 - Dat de VVMA behoorlijk aan de weg timmert is niet onopgemerkt gebleven. Per 1 januari 2012 hebben wij reeds vier nieuwe (aspirant)leden mogen verwelkomen. Lees meer.

Uitnodiging ALB 29 maart 2012

27 februari 2012 - Graag nodig ik u uit voor de eerste Algemene Leden Bijeenkomst van dit jaar. Naast een korte vergadering met de introductie van vier nieuwe leden, zal de avond voornamelijk in het teken staan van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees meer.

Praktijkmiddag 15 maart - "In situ saneren met thermische desorptie"

15 februari 2012 - Als bodemprofessionals worden we regelmatig geconfronteerd met minerale olieverontreinigingen op nog in gebruik zijnde (bedrijfs)locaties. Op locaties waar sloop en traditioneel saneren (graven en onttrekken) geen optie is, heeft TPS Nederland een saneringstechniek die mogelijk een oplossing biedt. Op 15 maart 2012 kunt u deze techniek in de praktijk aanschouwen. Lees meer.

Praktijkmiddag 26 januari 2012 - goed en goedkoop werken met de NEN 5744

13 januari 2012 -  Per 1 april 2012 zal de nieuwe NEN 5744 definitief van toepassing worden. Op dit moment kan vanuit een overgangsregeling nog van de huidige norm gebruik gemaakt worden. Nieuw in de norm is het gegeven dat de troebelheid per bemonstering eenmalig gemeten dient te worden. Deze aanpassing vraagt een extra investering van het adviesbureau. Immers, behalve de huidige meting van pH en Ec moet ook troebelheid in het veld kunnen worden gemeten. Lees meer.

Gezamenlijk inkopen en opleiden grondwaterbemonstering conform NEN 5744

16 november 2011 - Per 1 april 2012 zal de nieuwe NEN 5744 definitief van toepassing worden. Op dit moment kan vanuit een overgangsregeling nog van de huidige norm gebruik gemaakt worden. Nieuw in de norm is het gegeven dat eenmalig per bemonstering de troebelheid gemeten dient te worden. Deze aanpassing vraagt een extra investering van het adviesbureau. Immers, behalve de huidige meting van pH en Ec moet ook troebelheid in het veld kunnen worden gemeten. Lees meer.

VVMA op BodemBreed

15 november 2011 -  Op 29 en 30 november a.s. zal in Lunteren opnieuw het Symposium Bodembreed worden gehouden. Dit jaar zal de VVMA zich met een stand presenteren in het restaurant van De Werelt. Deze stand zal vanuit het bestuur en de commissies Ledenservice en PR worden bemand. Door een stand op Bodembreed werkt de VVMA aan meer naamsbekendheid en wordt getracht om meer aandacht te krijgen voor de activiteiten van de VVMA. Voor meer informatie over het programma:http://www.bodembreed.nl/upload/documents/2011/Programma.pdf. Lees meer.

Terugblik SIKB congres

15 november 2011 - Onder de titel: “Reuring onder het maaiveld, handhaving en certificatie” heeft VVMA voorzitter, Jurgen Pijpker een korte presentatie op het SIKB congres gegeven. Andere sprekers waren: Hugo de Vries, VROM-Inspectie, Jeroen Telder, Provincie Noord-Holland en Walter de Koning, SIKB. Na de presentaties is er in een breder panel over diverse door de sprekers aangeleverde stellingen gediscussieerd. Download [PDF] een samenvatting van de discussie. Lees meer.

Boren in dossiers

15 november 2011 - In de tweede helft van 2010 hebben de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat onderzoek naar de naleving van de eisen vanuit de BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2003 gedaan. De inspecties hebben 24 handhaafbare eisen vanuit de BRL en protocollen geselecteerd. Uit deze eisen is vervolgens een aantal aandachtspunten geselecteerd, die bij onvoldoende naleving van invloed zijn op de kwaliteit van het veldwerk en daarmee de interpretatie van de onderzoeksgegevens. Lees meer.

Verbeterplan BbK

15 november 2011 - Op 25 oktober 2011 is in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht de aftrap gegeven van het “Verbetertraject Besluit bodemkwaliteit”. Door de voorzitter van het implementatieteam, Mari van Dreumel van het Ministerie I&M is teruggeblikt op de evaluatie van het Bbk en de verbeteropgave die daar uit volgt. Lees meer.

In situ sanering NAF terrein, Alphen a/d Rijn

4 november 2011 - Op donderdag 13 oktober 2011 is door de VVMA op uitnodiging van NTP Milieu een VVMA praktijkochtend gehouden. Centraal deze ochtend stond een bodemsanering op de voormalige locatie van de Nederlandsche Asfalt Fabrieken te Alphen a/d Rijn. NTP Milieu heeft op de Salonboot ‘de Pijlstaart’ een presentatie over deze sanering gegeven. Ook is een presentatie gegeven over een onlangs afgesloten en zeer succesvol uitgevoerde ISCO-sanering van een voormalige champignonkwekerij waar Pentachloorfenol middels Fentons Reagens tot onder de I-waarde is gebracht. E.e.a. volautomatisch, in een nieuwbouwwijk en met een pH-waarde voor het grondwater van 11. Lees meer.

Presentatie

10 oktober 2011 - Leden kunnen nu de presentatie die de heer Scheltema, inspecteur van de Arbeidsinspectie, gaf tijdens de ALB, downloaden. Ook staat de bijlage waar hij naar verwees online. Lees meer.

Uitnodiging praktijkochtend - 13 oktober 2011 "In situ sanering NAF terrein, Alphen a/d Rijn"

10 oktober 2011 - Op veler verzoek wordt op donderdag 13 oktober een extra VVMA-praktijkochtend gehouden. Centraal deze ochtend staat een bodemsanering op de voormalige locatie van de Nederlandsche AsfaltFabrieken te Alphen a/d Rijn, waarover NTP Milieu een presentatie zal verzorgen en waar we de in situ sanering uiteraard in de praktijk gaan bekijken. Lees meer.

Uitnodiging voor de Algemene Leden Bijeenkomst op 27 september 2011.

1 september 2011 - In deze bijeenkomst wordt het financiële beleid van de vereniging toegelicht en wordt ingegaan op de resultaten van recent onderzoek van de VROM inspectie en de nieuwe BRL Bodemonderzoek en Bodemadvies. Er is gebleken dat slechts 25% van de gecertificeerde bedrijven zich bij een branchevereniging heeft aangesloten. Door de geringe organisatiegraad van onze branche ontbreekt het draagvlak en de middelen om daadwerkelijk tot veranderingen te komen. De leden wordt nadrukkelijk gevraagd om collega's in hun netwerk te benaderen om lid van de VVMA te worden en mee te denken over de verdere groei van onze vereniging. Lees meer.

ICT & Milieu Congres

11 juli 2011 - Op 22 juni jl. heeft het ICT & Milieu Congres van onze begunstiger I.T. Works plaatsgevonden. Op wederom de prachtige locatie van kasteel Staverden waren diverse gastsprekers gevraagd om vanuit hun beroepspraktijk de laatste ontwikkelingen toe te lichten. Onderwerpen waren o.a.: centrale toetsing, digitale data-uitwisseling, het bodemloket, van projectgericht naar locatiegericht werken en de Noord-Zuidlijn. Lees meer.

Algemene Leden Bijeenkomst, 27 september 2011, thema handhaving

11 juli 2011 - Direct na de zomerperiode zal de tweede Algemene Leden Bijeenkomst van dit jaar worden gehouden. In deze bijeenkomst zal het financiële beleid van de vereniging worden toegelicht. Centraal hierbij staan de achterblijvende ledengroei en het gebrek aan middelen dat hierdoor ontstaat. Lees meer.

Praktijkdag op 13 oktober 2011

11 juli 2011 - Op verzoek van velen staat er voor 13 oktober a.s. weer een praktijkdag gepland. Wij zijn deze dag te gast op de saneringslocatie NAF-terrein in Alphen a/d Rijn. Op dit terrein is een uiterst geavanceerd saneringssysteem opgebouwd in een ondergrondse kelder. Lees meer.

Opleidingsplan onderzoeksbureaus

11 juli 2011 - (door: Jaap Mol, Ingenieursbureau Mol en Pieter de Vries, Grondslag) De VVMA organiseert met enige regelmaat cursussen en trainingen voor de medewerkers van haar leden. Denk hierbij aan de goed bezochte cursussen over asbestonderzoeken en geohydrologie. Om goed gebruik te maken van hetgeen er al is en het wiel niet opnieuw uit te vinden, is de VVMA in overleg getreden met de Bodembreed Academie. Primair was het contact bedoeld om vraag en aanbod van cursussen en trainingen op elkaar af te stemmen. Gedurende de contacten is het doel wat uitgebreid. Het bestuur en, namens hen, de commissie ledenservice, heeft het signaal opgepakt dat er behoefte is bij bedrijven aan structuur in het opleidingsplan. Lees meer.

Tijd voor een echt level playing field!

11 juli 2011 - Binnen de bodem- en wateronderzoekswereld zijn afgelopen jaren grote stappen gemaakt om de kwaliteit te borgen en objectief te kunnen meten. BRL's en persoonsgebonden accreditatie voor adviesbureaus en monsternemers en ondermeer AS3000 voor de laboratoria. Behalve kwaliteitsborging voorzien deze instrumenten ook in de behoefte van de 'probleemeigenaren' om op basis van objectieve criteria een keuze te kunnen maken tussen de diverse marktpartijen. Lees meer.

Bijeenkomst met Carl Verheijen over Duchenne Heroes

11 juli 2011 - Van 11 t/m 17 september 2011 zal onze voorzitter Jurgen Pijpker deelnemen aan de ATB monstertocht Duchenne Heroes. Ruim 300 helden zullen hierbij 700 km mountainbike parcours afleggen. 7 dagen door 4 landen met 1 doel: De strijd tegen de ziekte van Duchenne! Jurgen is hiervoor al een jaar aan het trainen. Net voordat hij naar Luxemburg zal afreizen, organiseert Jurgen op 9 september een sponsorbijeenkomst waarbij meervoudig wereldkampioen op de 10 km Carl Verheijen over zijn carrière en zijn ambassadeurschap voor de Duchenne Heroes zal vertellen. Lees meer.

Geslaagd VVMA Congres: Werken in een (ver)ander(d)e wereld

11 juli 2011 - Op 27 april jl. is het tweede VVMA Congres gehouden. Diverse gastsprekers en panelleden vanuit onder andere het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, SIKB, VKB en NL-ingenieurs, hebben hun medewerking aan het congres verleend. Lees meer.

Contouren van de integrale BRL voor bodemonderzoek en bodemadvies

1 juli 2011 - Ter voorbereiding op de workshop tijdens het VVMA Congres en op verzoek van vele LinkedIn leden, zijn vanaf heden de contouren van de integrale BRL voor bodemonderzoek en bodemadvies te downloaden [PDF | 270 Kb]. De VVMA nodigt u uit om over dit onderwerp mee te praten tijdens ons congres op 27 april aanstaande in Lunteren. Discussieer alvast mee op LinkedIn. Lees meer.

VVMA Congres: Werken in een (ver)ander(d)e wereld

18 maart 2011 - Al eerder informeerden wij u over het VVMA Congres dat op 27 april a.s. zal worden gehouden. Inmiddels is het programma rond en afgevaardigden van o.a. SIKB, VKB, NL-ingenieurs, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf hebben hun medewerking aan het congres toegezegd. Lees meer.

Trainingen en Cursussen

18 maart 2011 - Vanuit de commissie Ledenservice zijn voorstellen voor twee nieuwe VVMA cursussen gedaan; bodemclassificatie en asbestherkenning. Veel van onze leden zijn vanuit de BRL's verplicht tot periodieke trainingen in bodemclassificatie. Deze worden veelal individueel gegeven, waarbij veldwerkers worden getraind in het herkennen van diverse bodemtypen en bijmengingen. Door het ontwikkelen van diverse koffers met monstermateriaal kunnen op verzoek van VVMA leden trainingen bodemclassificatie op locatie worden gegeven. Uniek hierbij is dat het monstermateriaal tevens is voorzien van analysecertificaten, waardoor bijvoorbeeld de gehaltes organische stof en lutum, alsmede de zeefkromme kan worden geverifieerd. Lees meer.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

18 maart 2011 - De VVMA RI&E is inmiddels al bij diverse bedrijven toegepast. De ervaringen met het invullen en het gebruiken van de RI&E zijn aan het bestuur teruggekoppeld. De VVMA RI&E voorziet in alle kritische processen vanuit de BRL 1000, 2000, 6000 en de SC 540. Omdat een RI&E continu aanpassingen vraagt, is door het bestuur gezocht naar een mogelijkheid om de RI&E voor de leden te onderhouden en ook belangrijk: om de ervaringen/verbeteringen continu door te voeren. Lees meer.

Nieuwe BRL Bodemonderzoek en Bodemadvies

18 maart 2011 - De VVMA pleit al jaren voor een eenvoudiger opzet van de huidige certificeringstructuur voor bodemonderzoek, partijkeuringen en milieukundig begeleiden. Tijdens diverse overleggen met SIKB, VKB, AgentschapNL en SKB is er steeds weer op gehamerd dat de huidige certificeringkerstboom met haar vele protocollen en een verplichte koppeling met de ISO 9001, voor veel van onze leden een onevenredige belasting in tijd en middelen geeft. Ook binnen SIKB en VKB werd de laatste jaren de roep om één integrale beoordelingsrichtlijn voor Bodemonderzoek en Advies steeds luider. Lees meer.

Wijziging methode grondwaterbemonstering (door: Geert Peters, Envita)

18 maart 2011 - Binnenkort, naar verwachting nog in maart, verschijnt van NEN een nieuwe norm voor grondwaterbemonstering namelijk NEN 5744. Deze norm vervangt de bestaande normen NEN 5744 (1991) en NEN 5745 (1997). NEN 5744 betrof monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen. NEN 5745 betrof monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van vluchtige verbindingen. Lees meer.

Uitnodiging voor de praktijkmiddag "Verstandig omgaan met verontreinigde grond"

11 maart 2011 - Uitnodiging en programma. Lees meer.

Enquête crisis

18 februari 2011 - Op verzoek van de commissie ledenservice is in december 2010 een enquête onder de VVMA leden gehouden. Deze enquête is door 11 leden ingevuld en heeft duidelijke signalen over de huidige situatie van de bodemadviesbureaus opgeleverd. Enkele resultaten: 72% van de deelnemers heeft negatieve gevolgen van de crisis in de vorm van omzetdaling (tot 25%). Vooral de omzet in de profit sector wordt in dit verband genoemd. Dit leidt er ook toe dat het "drukker" is bij de aanbestedingen voor de overheid, wat weer leidt tot prijserosie. Lees meer.

Benchmark

18 februari 2011 - In december 2010 is voor het eerst een VVMA Benchmark georganiseerd. Volgens Wikipedia is het woord benchmark vertaalbaar als 'referentiekader' of 'ijkingskader'; het is een testprocedure om de prestaties van apparaten, systemen of organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, verantwoording af te leggen en toezicht te vergemakkelijken. Nadat in de ledenvergadering positief op het organiseren van een benchmark is gereageerd, zijn in december de VVMA leden benaderd voor het beantwoorden van een standaard vragenlijst. Lees meer.

Uit het lab - bijdrage van Dhr. R. Otten, Omegam Laboratorium

18 februari 2011 - Het eerste kwartaal van 2011 staat voor de laboratoria in het teken van revisies van documenten voor de uitvoering van nationaal laboratoriumonderzoek. Zowel de accreditatie-programma's AS3000 en AP04 als de standaard RAW bepalingen zijn doorgelicht en waar nodig geactualiseerd en aangepast aan nationale wetgeving en de nieuwste inzichten en technieken. Lees meer.

Even voorstellen: Koenders & Partners

18 februari 2011 - Het is een vaste gewoonte om in onze nieuwsbrief één willekeurig lid nader te introduceren. Omdat er sprake is van enkele nieuwe leden stellen we deze keer Koenders & Partners aan u voor. Lees meer.

VVMA Praktijkmiddag (5 april 2011)

18 februari 2011 - Op veler verzoek heeft de commissie ledenservice besloten om een extra praktijkmiddag te organiseren. Speciaal voor ondernemers en projectleiders kan op 5 april aanstaande een bezoek worden gebracht aan de hoofdvestiging van Theo Pouw te Utrecht. Ook zal een presentatie worden gegeven door Grondbalans B.V. Centraal staan op deze middag derhalve de thema's grondreiniging en secundaire toepassing van bouwstoffen en grond. Lees meer.

VVMA Praktijkmiddag (5 april 2011)

18 februari 2011 - Op veler verzoek heeft de commissie ledenservice besloten om een extra praktijkmiddag te organiseren. Speciaal voor ondernemers en projectleiders kan op 5 april aanstaande een bezoek worden gebracht aan de hoofdvestiging van Theo Pouw te Utrecht. Ook zal een presentatie worden gegeven door Grondbalans B.V. Centraal staan op deze middag derhalve de thema's grondreiniging en secundaire toepassing van bouwstoffen en grond. Lees meer.

Ondernemen in tijden van krimp

17 februari 2011 - Een inleiding verzorgen over de oorzaak en consequenties van krimp. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden om krimp op een goede manier te begeleiden door het systeem dat hieraan ten grondslag ligt beter te begrijpen. Bent u geen lid of begunstiger van de VVMA? Dan vragen wij een bijdrage van € 95,00 excl. btw. Aanmelden kan via info@vvma.nl. Lees meer.

Commissie PR: Jaaragenda 2011

17 februari 2011 - De commissie PR is actief met het bedenken en organiseren van de activiteiten die namens de VVMA plaatsvinden. De commissie bestaat uit de leden: Joep Beerse (Kwinfra), Marnix Mosselman (Marmos Bodemmanagement), Ronald van de Woestijne (SMA Zeeland) en voorzitter Jurgen Pijpker (Acorius Advies). Door de Commissie PR is een ambitieuze agenda voor 2011 voorgesteld. Lees meer.

Verslag van de ALV van 11 november 2010

20 december 2010 - De avond stond geheel in het teken van de aanbesteding. Arjan ter Mors en Elise Zeelenberg van advocatenkantoor Kienhuis Hoving uit Enschede hebben een presentatie gegeven die de ruim 30 toehoorders uitermate heeft geboeid. Na een inleiding over de achtergronden van het aanbestedingrecht is gesproken over wanneer er moet worden aanbesteed en welke regels hierbij gehanteerd moeten worden. Door de vragen vanuit de zaal en de voorbeelden van de gastsprekers werd er duidelijk op gewezen dat veel aanbestedende diensten op dit terrein steken laten vallen en dat dit mogelijkheden schept om bezwaar aan te tekenen. Lees meer.

Verslag Praktijkdag 8 oktober 2010 - door Henk van Haalen (NIPA)

20 december 2010 - Op vrijdag 8 oktober 2010 heeft de VVMA wederom een praktijkdag georganiseerd, waarbij één van de onderdelen speciaal werd georganiseerd voor de veldwerkers. Onderdeel van deze sessie was de komst van de nieuwe NEN 5744. Vermoedelijk zal deze nieuwe norm nog dit jaar de oude norm gaan vervangen. Vervolgens hebben de bodemadviesbureaus nog een jaar de tijd om de nieuwe norm te implementeren. Uiteraard is daarbij natuurlijk ook het wachten op de wijzigingen die hiervoor doorgevoerd dienen te worden in de BRL 2002. Lees meer.

Sanctiestrategie Kwalibo

8 december 2010 - Per 7 december is de sanctiestrategie Kwalibo door de inspecties VI en IVW vastgesteld. Deze sanctiestrategie heeft als doelstellingen om een richtlijn te bieden voor het optreden na constatering van overtredingen van verplichtingen die bij of krachtens hoofdstuk 2 van het Besluit Bodemkwaliteit zijn gesteld. Ook wordt beoogd om de uniformiteit en eenduidigheid bij het handhaven te bevorderen. Lees meer.

Richtijn Inhoud Saneringsplan (RIS)

8 december 2010 - Op woensdag 24 november 2010 heeft de VVMA een bijeenkomst over de nieuwe Richtlijn Inhoud Saneringsplan (RIS) en de Besluituitvoeringsmethode Wbb (BUM Wbb) georganiseerd. Bij deze bijeenkomst waren circa 30 adviseurs en projectleiders aanwezig. De middag werd gestart met een inleiding door Jurgen Pijpker (voorzitter VVMA), waarin de aanleiding en het doel van deze nieuwe documenten werden toegelicht. Aansluitend volgde een presentatie van Walter de Koning (programmadirecteur SIKB) waarin op de inhoud van de RIS en de BUM Wbb werd ingegaan. Lees meer.

Heldere afspraken bij bodemsanering

4 november 2010 - Helaas blijkt in de praktijk maar al te vaak dat er onduidelijkheid is over de informatie die bij de overheid moet worden aangeleverd om tot een Wbb-beschikking te komen. Ook de Raad van State heeft in diverse uitspraken grenzen moeten stellen aan de mogelijkheden van overheden om aanvullende voorwaarden in Wbb-beschikkingen op te nemen. Om de efficiëntie, doelmatigheid en daarmee de doorlooptijd bij het aanvragen en verlenen van Wbb-beschikkingen te bevorderen is het SIKB-project BEUK gestart. In dit project zijn documenten opgesteld waarin helder is uitgewerkt wat de overheid wil weten. In de documenten wordt  onderscheid gemaakt tussen wettelijk verplicht aan te leveren (en door de overheid te beoordelen) Wbb-gegevens en overige gegevens.  De VVMA organiseert op 24 november a.s. een voorlichtingsbijeenkomst, waarin door het SIKB een toelichting over de nieuwe documenten zal worden gegeven. Lees meer.

Europese aanbestedingen bodemonderzoeksdiensten

27 september 2010 - Het aantal openbare aanbestedingen in ons vak lijkt te groeien. Steeds vaker wordt het werk voor een overheid voor één of meer jaren gebundeld en in de markt gezet. Dit fenomeen kan een kans bieden op samenwerking met een klant, waar je als bedrijf nimmer in beeld was. Maar hoe groot is die kans en wat moet je er voor doen om een kans te maken? Lees meer.

BRL voor bodemonderzoek en -advies

27 september 2010 - Vanuit de advieswereld klinkt al jaren de vraag tot het terugdringen van de vele certificaten waar we als bodemadviseurs aan moeten voldoen. Met het tot stand komen van de BRL 5000 was voor velen de maat vol. Nog een BRL, maar nu voor het advieswerk zou leiden tot een verdere beperking van onze creativiteit en zou leiden tot nog meer bemoeienis en regeldruk. Bovendien zou deze verplichte certificering alleen voor adviesbureaus gaan gelden, terwijl het bevoegd gezag (toetsing en handhaving) volgens een vrijwillige kwaliteitsregeling zou gaan werken. Lees meer.

NTA 5755 'Ruimte voor adviseren

27 september 2010 - In juli 2010 is de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 5755 "Strategie voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek" gepubliceerd ter vervanging van het protocol (1994) en de richtlijn (1995) voor nader bodemonderzoek. Het ontwikkelen van de NTA 5755 is onderdeel van het project EUREKA, dat NEN en SIKB uitvoeren in opdracht van VROM. EUREKA heeft tot doel bestaande richtlijnen voor nader onderzoek te moderniseren en te vervangen. Lees meer.

Samenwerking BodemBreedAcademie en de VVMA

10 september 2010 - Als branchevereniging voor de bodemadviesbureaus hecht de VVMA veel waarde aan training en opleiding. Het is de manier voor organisaties om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en de kwaliteit binnen bedrijven op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Bodemadviesbureaus dienen de weg naar goede en gerichte opleidingen te kunnen vinden en het aanbod van de opleidingen moet voldoen aan de behoefte van de bureaus. Om die reden gaat de VVMA de samenwerking met de BodemBreedAcademie intensiveren. Lees meer.

Verschenen in Cobouw: Branchecode bodemadviseurs

19 mei 2010 - VVMA wil met VROM afspraken maken over handhaving. Lees het artikel (PDF | 365 Kb). Lees meer.

VVMA wil een schone bodembranche

18 mei 2010 - De VVMA wil zo snel mogelijk maatregelen om in de toekomst fraude in het bodemonderzoek en de schijn daarvan te voorkomen. Op het VVMA-congres op 18 mei in Lunteren overhandigt de brancheorganisatie voor bodemadviesbureaus daarom een actieplan aan Jannita Robberse, directeur-inspecteur van het ministerie van VROM. Lees meer.

VVMA lanceert nieuwe website en nieuwe huisstijl

18 mei 2010 - Tijdens het VVMA-congres ‘Vertrouwen in een lustrum’ Lunteren zijn de nieuwe huisstijl en de nieuwe website officieel gepresenteerd. De nieuwe huisstijl en website markeren een verdergaande professionalisering van de VVMA, dé brancheorganisatie voor bodemadviesbureaus. Bekijk hier de presentatiefilm. Lees meer.

HB Adviesbureau en Lankelma Geotechniek Zuid lid VVMA

22 april 2010 - Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 april 2010 heeft de VVMA twee nieuwe leden verwelkomd; HB Adviesbureau bv uit Alkmaar en Lankelma Geotechniek Zuid bv uit Oirschot. Tijdens dezelfde vergadering zijn ook het nieuwe Huishoudelijk Reglement van de VVMA goedgekeurd. Leden kunnen de stukken van de vergadering hier inzien. Lees meer.

VVMA organiseert lustrumcongres over ‘Vertrouwen’

12 maart 2010 - ‘Vertrouwen in een lustrum’, dat is het thema van het VVMA-congres dat dinsdag 18 mei plaatsvindt in ‘De Werelt’ in Lunteren. Het gaat dan niet alleen om vertrouwen op een spoedig economisch herstel, maar ook om vertrouwen tussen de verschillende partijen in de milieuadvieswereld onderling. Lees meer.