Organisatie

De vereniging
De VVMA is een vereniging met als kerntaken belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Concreet vertaalt dit zich in het vertegenwoordigen van de branche bij de overheid, certificerende instellingen, onderwijs en andere gremia; het verstrekken van informatie aan de leden en aan de buitenwacht en dienstverlening aan de leden en het organiseren van de netwerkfunctie.

De VVMA staat open voor alle bedrijven die zich bezighouden met het uitvoeren van (milieu)advieswerk met het werkgebied ‘bodem’ die de doelstellingen onderschrijven en aan de te stellen kwaliteitseisen voldoen.

Geschiedenis
De VVMA is in het voorjaar van 2003 opgericht door zeven adviesbureaus, allen werkzaam in de bodemgerichte milieuadvisering. Aanleiding tot het oprichten van de vereniging was de behoefte aan een branchegerichte organisatie die als vertegenwoordiger en gesprekspartner richting overheid, handhavers, opdrachtgevers, leveranciers en overige marktpartijen kan optreden.

Eind 2009 is een start gemaakt met het verder professionaliseren van de vereniging. Dat vertaalt zich niet alleen in nieuwe statuten en een nieuwe huisstijl, maar ook in een – gezamenlijk met andere partijen in de keten – werken aan een hogere betrouwbaarheid van de bodemadvieswereld.

Sinds de oprichting is de vereniging ook gegroeid. Inmiddels telt de VVMA telt ruim 40 leden.

Taken
Een belangrijk deel van het werk van de VVMA bestaat uit de activiteiten in de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Diverse marktpartijen hebben zich in het SIKB verenigd met als doel het kwaliteitsniveau binnen de bodembranche te verbeteren, te structureren en te borgen. De VVMA streeft ernaar naast de VKB-bedrijven en de overheidsadviseurs op afzienbare termijn ook het overige deel van de bodembranche te vertegenwoordigen binnen de SIKB.

Andere doelstellingen van de VVMA zijn het gezamenlijk inspelen op de certificeringregelingen (om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden) en het bundelen van de vraag naar opleidingen, kennis en informatie.

Bestuur
De VVMA heeft recent haar missie en visie opnieuw vastgesteld. Hier hoort ook een nieuwe werkwijze bij met diverse commissie. De komende maanden wordt gewerkt aan de implementatie in de organisatie van deze nieuwe werkwijze. Voor deze bijzondere fase heeft de ledenvergadering besloten een interim-bestuur te formeren. Het interim-bestuur bestaat uit Gertjan de Vogel (voorzitter), Bregje van Lieshout en Felix Buijs. Jurgen Pijpker vertegenwoordigt voorlopig de externe vertegenwoordigingen bij de diverse platfoms.

    Het bestuur wordt gevoed door de Commissie PR en de Commissie Ledenservice en de Technische Commissie. De voorzitter is belast met de uitvoering van de werkzaamheden en heeft namens de VVMA zitting in platforms en externe commissies.

    PDF iconHuishoudelijk reglement.pdf PDF iconStatutenwijzigingVVMA2010.pdf
    (PDF | 217 KB)